ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)

สรุปข้อมูลคดีที่ประชาชนและสังคมให้ความสนใจเป็นพิเศษ

 

คดีที่ เรื่อง/กรณี พฤติการณ์แห่งคดี สถานะของคดี
คดีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ละเว้นปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายจากการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว สืบเนื่องจากการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากกรณีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวขาดทุนไม่น้อยกว่า ๕ แสนล้านบาท

- ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ สนช. มีมติถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ ออกจากตำแหน่ง ส่วนคดีอาญานั้น อัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว ศาลนัดพิจารณาคดีนัดแรก ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดไต่สวน ๑๔ พยานโจทก์ นัดแรก ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙ (นัดครั้งถัดไป วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๙) นัดพยานจำเลย ๔๒ ปาก นัดแรก ๑ เม.ย. ๒๕๕๙ โดยการไต่สวนพยานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- มีการตั้งคณะกรรมการความรับผิดทางละเมิดขึ้น เพื่อหาผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย

คดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี ในโครงการรับจำนำข้าว นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ และพวก รวม ๒๑ ราย มีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทซึ่งมิได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีนให้มีสิทธิเข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ โดยไม่ต้องแข่งขันราคากับผู้เสนอราคารายอื่นแล้วนำข้าวที่ซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายภายในประเทศ หรือต่ำกว่าราคาที่ฝ่ายไทยเสนอ หรือต่ำกว่าราคาที่รับจำนำนำไปขายต่อให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศ หรือนำไปให้บริษัทสยามอินดิก้า จำกัด นำไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง

- อัยการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว ศาลนัดฟังคำสั่งประทับรับฟ้องหรือไม่ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ (คดีหมายเลขดำ อม.๒๕/๒๕๕๘)
- ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อนุญาตให้โจทก์นำพยานเข้าไต่สวนจำนวน ๒๙ ปาก และในส่วนของจำเลย ๙๒ ปาก ซึ่งเป็นพยานร่วมกัน ๑๙ ปาก
- ศาลนัดไต่สวนนัดแรกวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๙ และนัดสุดท้าย วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙

คดีคลองด่าน ครม.อนุมัติให้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ ในปี ๒๕๓๘ ต่อมาในปี ๒๕๔๐ กรมควบคุมมลพิษ โดยนายยิ่งพันธ์ มนะสิการ รมช.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับพวก ได้เสนอขอปรับงบประมาณเพิ่มจาก ๑๒,๘๐๐ เป็น ๒๒,๙๐๐ ล้านบาท เมื่อดำเนินโครงการมีการปรับเปลี่ยนที่ก่อสร้าง การซื้อขายที่ดินมีราคาสูงผิดปกติ และมีปัญหาที่ไม่สามารถออกโฉนดได้ - พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญา เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
คดีไมโครโฟนทองคำ การปรับปรุงห้อง ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ในวงเงินงบประมาณ ๖๙ ล้านบาท มีการจัดซื้อไมโครโฟน ๘๙ ตัว ราคาตัวละ ๑.๔๕ แสนบาท ซึ่งสังคมเห็นว่าเป็นการใช้งบประมาณสูงเกินจำเป็น - คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ไต่สวนข้อเท็จจริง นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธา ธิการและผังเมือง กับพวก
คดีนำเข้ารถหรูเกรย์มาร์เก็ต สืบเนื่องจากเมื่อปี ๒๕๕๓ พบว่าการติดตั้งระบบแก๊สในรถหรูเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีและการตรวจสอบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ต่อมามีเหตุการณ์ไฟไหม้รถหรู ๔ ใน ๖ คัน บนรถเทรลเลอร์ ขณะขนส่งจากกรุงเทพฯ ไปยังศรีสะเกษ ที่มีมูลค่าเกือบ ๑๐๐ ล้านบาท โดยสังคมเชื่อว่าเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ - อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ของ ป.ป.ช.
คดีทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนสังกัด สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับงบประมาณจากการแปรญัตติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๖๘๙ ล้านบาท จัดสรรให้จำนวน ๓๕๘ โรงเรียน ใน ๑๗ จังหวัด โดยกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม - อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ของ ป.ป.ช.
คดีโกงลำไย ในการดำเนินโครงการลำไยอบแห้ง ปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘ ได้มีการเลือกบริษัทเอกชนที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำลำไยอบแห้งมาดำเนินการรับลำไยสด จำนวน ๓๑๒ ล้านตัน มูลค่า ๓,๔๓๔ ล้านบาท ไปอบแห้งกำหนดให้อบและส่งคืนในจำนวน ๙๔ ล้านตัน แต่กลับส่งขาดไป ๕๐ ล้านตัน และมีการนำลำไยเก่าเสื่อมคุณภาพมาสวม - คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณาสั่งฟ้องคดีอาญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานร่วมระหว่างอัยการสูงสุดและ ป.ป.ช.
คดีส่วยป้ายโฆษณาแอลอีดีป้อมตำรวจ มีการตรวจสอบพบว่าการติดตั้งป้ายโฆษณาบนป้อมจราจรตามแยกต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพ ลักษณะป้ายประชาสัมพันธ์ งานราชการตำรวจ แต่แอบแฝงโฆษณา และดัดแปลงเป็นจอแอลอีดีขนาดใหญ่ - อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองบัญชาการตำรวจนครบาล
คดีจำนำข้าว การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวปีการผลิตข้าวนาปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ และ ๒๕๕๕/๒๕๕๖ วงเงินงบประมาณกว่า ๖.๗ ล้านบาท มีการทุจริตในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น แจ้งข้อมูลเกินจริง สวมสิทธิ์จำนำข้าว โกงความชื้น โกงน้ำหนัก เวียนเทียนข้าว ฯลฯ - อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ของ ป.ป.ช.
๑๐ คดีนางจุฑามาศ ศิริวรรณ อดีตผู้ว่าการ ททท. ในการดำเนินการจัดงาน “เทศกาลภาพยนต์นานาชาติกรุงเทพ” ในปี ๒๕๔๖-๒๕๔๙ มีการดำเนินคดีผู้รับจัดงานฯ ในศาลแคลิฟอร์เนีย ฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่ ประเทศไทย จึงเริ่มสอบสวนหาผู้กระทำผิด - ศาลอาญา ให้โจทก์และจำเลยยื่นบัญชีพยานและแนวทางการต่อสู้คดีภายในวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๙ และนัดพร้อมและไต่สวนในวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๙
๑๑ คดีนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม สืบเนื่องจากมีขโมยปล้นบ้านนายสุพจน์ และพบเงินสดและทองคำในบ้านมูลค่าหลายล้านบาท จึงมีการส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกติ และการ จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ - เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้ทรัพย์สินรวม ๑๙ รายการ มูลค่า ๔๖,๑๔๑,๐๓๘ บาท ตกเป็นของแผ่นดิน ส่วนทรัพย์สินที่เหลือศาลพิจารณาว่านายสุพจน์ฯ สามารถพิสูจน์ได้บางส่วน ขณะนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ส่วนคดีอาญาพนักงานอัยการส่งฟ้องแล้ว
- ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ริบทรัพย์ รวม ๖๔,๙๙๘,๕๘๗.๕๒ บาท
๑๒ คดีทุจริตสร้างโรงพักทั่วประเทศ ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งมีการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงพัก ๓๙๖ แห่งทั่วประเทศ วงเงิน ๕,๘๔๘ ล้านบาท แต่ใช้วิธีการประมูลคราวเดียวจากส่วนกลาง ได้ผู้รับเหมารายเดียว โดยไม่เป็นไปตามข้อเสนอของ สตช. และไม่มีการสำรวจความต้องการที่แท้จริง และการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และผู้รับเหมาทิ้งงาน - อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ของ ป.ป.ช.
๑๓ คดีทุจริตในโครงการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ มีการจัดทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง พบการทุจริตแทบทุกโครงการ โดยที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ได้แก่ ทุจริตการจัดซื้อครุภัณฑ์อาชีวศึกษา งบประมาณ ๕,๓๐๐ ล้านบาท ทุจริตครุภัณฑ์การแพทย์ และรถพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณ ๘๖,๐๐๐ ล้านบาท โครงการถนนปลอดฝุ่น งบประมาณ ๓.๙ หมื่นล้านบาท และโครงการก่อสร้างโรงพักทั่วประเทศ ๓๙๖ หลัง งบประมาณ ๕,๘๔๘ ล้านบาท รวมถึงการกระจายงบประมาณไปยังจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ของ ป.ป.ช.
๑๔ คดีบริษัทไร่ส้ม “สรยุทธ” คน อสมท. ทุจริตเงินค่าโฆษณา ๑๓๘ ล้านบาท

ระหว่างปี ๒๕๔๗-๒๕๔๙ อสมท. ได้ทำสัญญากับบริษัท ไร่ส้ม แพร่ภาพออกอากาศรายการโทรทัศน์ “คุยคุ้ยข่าว” ทางช่อง ๙ โดยกำหนดให้รายการดังกล่าวโฆษณาได้ครั้งละ ๕ นาที ถ้าเกินต้องจ่ายให้ อสมท. นาทีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการร่วมกันทุจริตโฆษณาเกินกว่าที่ตกลง ไปเป็นเงิน ๑๓๘ ล้านบาท

- เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานอัยการสูงสุด มีความเห็นสั่งฟ้องเจ้าหน้าที่ อสมท. บริษัท ไร่ส้ม จำกัด นายสรยุทธฯ กับพวก
- อัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องเจ้าหน้าที่ อสมท. บริษัท ไร่ส้ม จำกัด นายสรยุทธฯ กับพวก ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา
- ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่าบริษัท อสมท. ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนลดค่าโฆษณาเป็นจำนวนเงินกว่า ๕๕ ล้านบาทให้แก่บริษัท ไร่ส้ม - เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ศาลอาญาพิพากษาว่า นางพิชชาภา จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ มาตรา ๖ ,๘,๑๑ ส่วนจำเลยที่ ๒ - ๔ มีความผิดฐานสนับสนุนตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การฯ มาตรา ๖ ,๘,๑๑ การกระทำของจำเลยทั้งสี่ เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา ๖ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษสุด รวม ๖ กระทง ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ให้จำคุกนางพิชชาภา จำเลยที่ ๑ กระทงละ ๕ ปี รวมจำคุก ๓๐ ปี ปรับบริษัท ไร่ส้ม จำเลยที่ ๒ กระทงละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมปรับ ๑.๒ แสนบาท ส่วนนายสรยุทธ จำเลยที่ ๓ และน.ส.มณฑา จำเลยที่ ๔ จำคุกกระทงละ ๓ ปี ๔ เดือน รวมจำคุกทั้งสองคนละ ๒๐ ปี แต่ทางนำสืบเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เห็นควรลดโทษให้ ๑ ใน ๓ คงจำคุกนางพิชชาภา จำเลยที่ 1 เป็นเวลา ๒๐ ปี ส่วนนายสรยุทธ์ และ น.ส.มณฑา จำเลยที่ ๓-๔ จำคุกคนละ ๑๓ ปี ๔ เดือน ขณะที่การกระทำของจำเลยทั้ง ๓ คน ไม่มีเหตุสมควรรอการลงโทษ และบ.ไร่ส้ม จำเลยที่ ๒ ก็ให้ปรับเป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

๑๕ คดี พล.ต.ท. พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ สตช. ได้เปิดเผยหลักฐานและเครือข่ายคอร์รัปชันขนาดใหญ่โดยมีผู้บัญชาการสอบสวนกลาง กับพวก ทำการรับสินบน เก็บส่วย ซื้อขายตำแหน่ง บ่อนการพนัน ค้าน้ำมันและไม้เถื่อน รับจ้างทวงหนี้ โดยแอบอ้างเบื้องสูง - คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา ๘๙/๑ แห่ง พรป.ปปช.
  • คดีแอบอ้างเบื้องสูง เรียกรับผลประโยชน์ และเปิดบ่อนการพนัน ศาลพิพากษาจำคุก ๖ ปี
  • คดีครอบครองไม้หวงห้าม ศาลพิพากษาจำคุก ๙ เดือน
  • คดีฟอกเงิน ศาลพิพากษาจำคุก ๑๐ ปี
  • คดีเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศาลพิพากษาจำคุก ๒ ปี ๖ เดือน พร้อมให้ริบของกลางให้ตกเป็นของแผ่นดิน/li>
๑๖ คดีจดหมายน้อยฝาก ตร.ของเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ประมาณปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๗ มีการเปิดเผยผ่านสื่อมวลชนกรณีเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองทำบันทึกส่วนตัวด้วยลายมือ ๒ ฉบับ ถึง ผบ.ตร. และ รอง ผบ. ตร. เพื่อประกอบการพิจารณาโยกย้าย พ.ต.ท. นายหนึ่ง ให้ไปเป็นผู้กำกับ โดยอ้างว่าเป็นความประสงค์ของประธานศาลปกครองสูงสุด - เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีมติ ๘ ต่อ ๓ เสียง ให้สั่งพักราชการ นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด
- ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๘ ก.ศป. ให้นายหัสวุฒิออกจากราชการ และพ้นจากตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
๑๗ การออกประกาศกำหนดพื้นที่ใช้ พรบ.ความมั่นคงฯ กรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะรัฐมนตรี รวม ๑๒ คน กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีดำเนินการออกประกาศ เรื่องพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๖ และฉบับลงวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๖ และฉบับลงวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๖ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ - อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ของ ป.ป.ช.
๑๘ การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยจากการชุมนุม กรณีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ร่วมชุมนุมทางการเมือง ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร - อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ของ ป.ป.ช.
๑๙ การสลายการชุมนุม ปี ๒๕๕๓ กรณีนายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง มีพฤติการณ์ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ จากเหตุสั่งใช้กำลังทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ - อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ของ ป.ป.ช.
๒๐ กรณีร้องขอให้ถอดถอนนายนิคม ไวรัชพานิช ออกจากตำแหน่ง กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ในประเด็นเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา - สนช. มีมติไม่ถอดถอนออกจากตำแหน่ง (๒๓ มกราคม ๒๕๕๘)
๒๑ กรณีร้องขอให้ถอดถอนนายสมศักดิ์ เกียรติ สุรนนท์ ออกจากตำแหน่ง กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ในประเด็นเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา - สนช. มีมติไม่ถอดถอนออกจากตำแหน่ง (๒๓ มกราคม ๒๕๕๘)
๒๒ กรณีถอดถอนอดีต ส.ว. จำนวน ๓๘ คน ออกจากตำแหน่ง กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ในประเด็นเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา - สนช. มีมติไม่ถอดถอนออกจากตำแหน่ง (๑๒ มี.ค. ๒๕๕๘)
๒๓ คดีทุจริตยักยอกเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กรณีนายทรงกลด ศรีประสงค์ อดีตผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กับพวกรวม ๑๔ คน ร่วมกันทุจริตยักยอกเงินของ สจล. จำนวนมากกว่า ๑,๖๐๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
๒๔ คดีทุจริตจัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กรณีนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และปลัดอำเภอ รวมทั้งเอกชน รวม ๔๑ ราย ทุจริตจัดซื้อจัดจ้างสารป้องกันเชื้อรา (คาร์เบนดาซิมหรือแมนโดเซน) ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบาดในข้าว ในท้องที่จังหวัดบึงกาฬ - อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ของ ป.ป.ช.
๒๕ ทุจริตปรับปรุงสนามกีฬา ร.ร. ในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอำนาจเจริญ กรณีมีพฤติการณ์ในการสมยอมกันเสนอราคา (ฮั้ว) ในการจัดจ้างสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามงบประมาณปี ๒๕๕๕ (งบแปรญัตติ) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โดยใช้แผ่นยางสังเคราะห์ EVA ประกอบเข้าด้วยกันคล้ายตัวต่อจิ๊กซอว์ เพื่อทำการติดตั้งเป็นพื้นสนามกีฬากลางแจ้ง ได้แก่ ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล และ ตะกร้อ - สตง. ตรวจสอบแล้ว และส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ดำเนินการ
๒๖ การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและนันทนาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากการตรวจสอบพบว่ามีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในราคาสูงกว่าความเป็นจริง มีการจัดซื้อซ้ำซ้อนกัน และการตรวจรับไม่ถูกต้อง - อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของ ป.ป.ช.
๒๗ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและ สาธารณภัย วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ไม่มีการสำรวจความเสียหายเพื่อจะได้คำนวณการใช้จ่ายที่เหมาะสม ไม่เคยมีการขุดลอกบึง หรือขุดลอกแต่ไม่ได้ปริมาณตามสัญญา นอกจากนี้ยังพบประเด็นที่มีการทำโครงการซ้ำซ้อนกับการดำเนินการของหน่วยงานอื่นด้วย (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕) - อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของ ป.ป.ช.
๒๘ ทุจริตแทรกแซงตลาดยางพารา นายอาคม เอ่งฉ้วน ประธานคณะกรรมการโครงการแทรกแซงยางพารา มีพฤติการณ์ทุจริตเนื่องจากไม่ได้ขายต่างประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีและจงใจทำให้รัฐเสียหายโดยการขยายเวลาให้กับบริษัทเอกชนที่รับซื้อยางพารา - อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ของ ป.ป.ช.
๒๙ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สั่งเช็คเบิกจ่ายถึงตัวเอง ๘ ฉบับ เป็นเงิน ๒๗ ล้านบาท อ้างต่อสมาชิกว่าเป็นค่าธรรมเนียมสหกรณ์ และยักยอกเงินสหกรณ์ ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการ
๓๐ คดีวัดพระธรรมกาย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯ เป็นจำเลยที่ ๑ วัดพระธรรมกาย เป็นจำเลยที่ ๒ และพระธัมมชโย เป็นจำเลยที่ ๓ - ผลการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล : วัดพระธรรมกายยินยอมที่จะคืนเงินจำนวน ๖๘๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท ทั้งที่เป็นส่วนของพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และส่วนที่วัดรับมาจากนายศุภชัยฯ โดยการคืนเงินจะแบ่งจ่ายเป็นเช็คจำนวน ๖ งวด งวดละ ๑๐๐ ล้านบาท และงวดสุดท้ายที่จะสั่งจ่าย ๘๔ ล้านบาท

 

1206 รับเรื่องร้องเรียน

สมัครเครือข่ายต่อต้านทุจริต

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติเข้าชมเว็บ

วันนี้ : 328
เมื่อวานนี้ : 1111
เดือนนี้ : 11616
ทั้งหมด : 54641

IP Address : 3.227.252.191