เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

วิสัยทัศน์
         “ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐลดลง”
 
พันธกิจ
         ๑. บังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
         ๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายประชาชนปลูกฝังจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต     
         ๓. กำกับ ติดตาม ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติงานในกรอบธรรมาภิบาล
 
ค่านิยมร่วม PACC : (Office of Public Sector Anti-Corruption Commission)
         P : Proactive = ทำงานเชิงรุกมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ
         A : Accurate = ทำงานด้วยความถูกต้อง
         C : Clear = ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม
         C : Challenge = กล้าท้าทายการทุจริตทุกรูปแบบ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปลูกจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0290 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!