กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมผ่านศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท.
20 มิถุนายน 2562 511

กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมผ่านศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท.


การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐ


ตัวอย่างการดำเนินการโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 43 ปี สำนักงาน ป.ป.ส.

18 พฤศจิกายน 2562


สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร IO กลุ่มภารกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

15 พฤศจิกายน 2562


สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าชี้แจงข้อมูลต่อคณะอนุกรรมมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ ด้านการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

14 พฤศจิกายน 2562


สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าชี้แจงผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศต่อคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13 พฤศจิกายน 2562


สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ “พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” ประจำปีงบประมาณ 2563

13 พฤศจิกายน 2562


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0310 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!