โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment - ITA)
22 พฤศจิกายน 2560 3098

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment - ITA)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

------------------------------------

ปีงประมาณ พ.ศ. 2561

ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2561​

แบบกรอกข้อมูลผู้ประสานงาน2561 

คู่มือการประเมิน ITA 2561

 1. คำอธิบาย EBIT เพิ่มเติม (ระดับจังหวัด)
 2. คำอธิบาย IIT และ EIT (ระดับจังหวัด)
 3. คู่มือ ITA 2561 (รวมปก)
ปฏิทินและกรอบการประเมิน ITA 2561
 1. ปฏิทินและกรอบ(กรม)
 2. ปฏิทินและกรอบ(จังหวัด)
แบบกรอกข้อมูลรายชื่อบุคลากรและผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 1. แบบกรอกรายชื่อInternal&External2561(กรม)
 2. แบบกรอกรายชื่อInternal&External2561(จังหวัด)
แบบสำรวจความคิดเห็นบุคลากร (Internal)
 1. แบบสำรวจ IIT 2561 (ระดับจังหวัด)
 2. แบบสำรวจ IIT 2561
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)
 1. แบบสำรวจ EIT 2561 (ระดับจังหวัด)
 2. แบบสำรวจ EIT 2561
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)
 1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT 2561 (จังหวัด)
 2. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดของโรงเรียน

18 มิถุนายน 2561


สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

18 มิถุนายน 2561


ป.ป.ท. ร่วมศึกษารูปแบบพฤติการณ์ในการทุจริตระบบการธนาคาร : กรณีการทุจริตของพนักงานรับฝากเงินและตราสาร

18 มิถุนายน 2561


ป.ป.ท. บูรณาการ 4 หน่วยงานงานขับเคลื่อนการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

18 มิถุนายน 2561


ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดกระบี่

15 มิถุนายน 2561


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0410 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!