โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment - ITA)
22 พฤศจิกายน 2560 2725

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment - ITA)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

------------------------------------

ปีงประมาณ พ.ศ. 2561

ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2561​

แบบกรอกข้อมูลผู้ประสานงาน2561 

คู่มือการประเมิน ITA 2561

 1. คำอธิบาย EBIT เพิ่มเติม (ระดับจังหวัด)
 2. คำอธิบาย IIT และ EIT (ระดับจังหวัด)
 3. คู่มือ ITA 2561 (รวมปก)
ปฏิทินและกรอบการประเมิน ITA 2561
 1. ปฏิทินและกรอบ(กรม)
 2. ปฏิทินและกรอบ(จังหวัด)
แบบกรอกข้อมูลรายชื่อบุคลากรและผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 1. แบบกรอกรายชื่อInternal&External2561(กรม)
 2. แบบกรอกรายชื่อInternal&External2561(จังหวัด)
แบบสำรวจความคิดเห็นบุคลากร (Internal)
 1. แบบสำรวจ IIT 2561 (ระดับจังหวัด)
 2. แบบสำรวจ IIT 2561
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)
 1. แบบสำรวจ EIT 2561 (ระดับจังหวัด)
 2. แบบสำรวจ EIT 2561
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)
 1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT 2561 (จังหวัด)
 2. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ สำนักงาน ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม และคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

22 กุมภาพันธ์ 2561


สำนักงาน ปปท.เขต 8 ออกปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการรับเงินช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งจังหัดสุราษฎร์ธานี

22 กุมภาพันธ์ 2561


สำนักงาน ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการฯ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จากกรณีการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง

21 กุมภาพันธ์ 2561


ป.ป.ท. มอบโล่เชิดชูบุคคลตัวอย่างผู้มีความกล้าหาญ ไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้อง และไม่ทนต่อการทุจริต

20 กุมภาพันธ์ 2561


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

20 กุมภาพันธ์ 2561


 

Copyright © 2015

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0290 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!