การประกาศเจตนารมณ์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.
05 กุมภาพันธ์ 2561 499

การประกาศเจตนารมณ์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักเลขาธิการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองการต่างประเทศ
กองบริหารคดี
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5
กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กองอำนวยการการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 1
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 2
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 3
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 4
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 6
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 7
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 8
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดของโรงเรียน

18 มิถุนายน 2561


สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

18 มิถุนายน 2561


ป.ป.ท. ร่วมศึกษารูปแบบพฤติการณ์ในการทุจริตระบบการธนาคาร : กรณีการทุจริตของพนักงานรับฝากเงินและตราสาร

18 มิถุนายน 2561


ป.ป.ท. บูรณาการ 4 หน่วยงานงานขับเคลื่อนการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

18 มิถุนายน 2561


ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดกระบี่

15 มิถุนายน 2561


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0290 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!