PCAC Model : สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน 46 หน่วยงาน เปิดกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตเพื่อปิดโอกาสความเสี่ยงในการรับสินบนทุกรูปแบบ
09 กุมภาพันธ์ 2561 471

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0310 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!