A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: view

Filename: controllers/home.php

Line Number: 138

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_topic

Filename: view_content/index.php

Line Number: 45


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: page_date

Filename: view_content/index.php

Line Number: 46

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: models/change_date.php

Line Number: 25

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/change_date.php

Line Number: 25

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/change_date.php

Line Number: 26

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: models/change_date.php

Line Number: 52

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: m

Filename: models/change_date.php

Line Number: 52

543

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: view

Filename: view_content/index.php

Line Number: 46


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content_topic

Filename: view_content/index.php

Line Number: 48

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมรถยนต์ กม-6080 นนทบุรี 180,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมรถยนต์ กม-6059 นนทบุรี 270,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 9 รายการ จำนวน 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2562


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0340 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!