A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: view

Filename: controllers/home.php

Line Number: 138

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_topic

Filename: view_content/index.php

Line Number: 49


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: page_date

Filename: view_content/index.php

Line Number: 50

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: models/change_date.php

Line Number: 25

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/change_date.php

Line Number: 25

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/change_date.php

Line Number: 26

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: models/change_date.php

Line Number: 52

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: m

Filename: models/change_date.php

Line Number: 52

543

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: view

Filename: view_content/index.php

Line Number: 50


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content_topic

Filename: view_content/index.php

Line Number: 52

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคากลางโครงการ จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงาน ปปท. เขต 5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ปปท. เขต 5

05 พฤษภาคม 2563


โครงการ จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ปปท. เขต 5

16 เมษายน 2563


โครงการ จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงาน ปปท. เขต 5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ปปท. เขต 5

03 เมษายน 2563


ปร.4 5 6 โครงการ จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ดิน (ระบบ Underground) สำนักงาน ปปท. เขต 5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ปปท. เขต 5

02 เมษายน 2563


ตารางแสดงวงเงินงบปรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ดิน (ระบบ Underground) สำนักงาน ปปท. เขต 5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ปปท. เขต 5

02 เมษายน 2563


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter