ช่องทางการให้บริการ สำนักงาน ป.ป.ท. (E-Service)
01 ตุลาคม 2561 922

ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ. ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 51(2) (4) (5)กำหนดให้สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีอำนาจหน้าที่ในการประสานงานให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานรัฐอื่นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต และจัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต สำนักงานปปทจึงจัดให้มีบริการ eService ดังนี้ 1 คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล 2 หลักสูตรส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต


   1. คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล


   2. หลักสูตรส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต


 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter