นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
30 มกราคม 2560 1345

          "ท่านเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประกาศเจตจำนงในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในส่วนของแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Based) รอบที่ 1 ส่วนที่ 1"

          ในการนี้ จึงขอจึงขอมอบนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ ต่อไป

/pacc_2015/uploads/files/0020%E0%B8%A715.pdf

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงการสัมมนา เรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท.

27 ธันวาคม 2560


สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

31 สิงหาคม 2560


สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีแห่งประเทศอินโดนีเซีย

18 พฤษภาคม 2560


สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบวินัยพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

17 มีนาคม 2560


พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำนวนคดีทุจริตระหว่างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและสำนักงาน ป.ป.ท.

15 กุมภาพันธ์ 2560


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0340 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!