สื่อเอกสารเผยแพร่


แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

2020-02-24 45628

 

 1. แบบฟอร์มสำหรับบุคคลภายนอก
  แบบฟอร์มคำร้องขอโอน
 2. เอกสารการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท.
  นโยบายผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเงื่อนไขการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญสำนักงาน ป.ป.ท.
  กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
  แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ท.
 3. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงาน ป.ป.ท.
  เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2/2563 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 )

 4. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
  1. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  2. คำอธิบายสมรรถนะ
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  3. ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  5. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
   ดาวน์โหลดเอกสาร

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป

  เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

  1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  2. คำอธิบายสมรรถนะ
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  3. ข้ข้อตกลงการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  5. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป
   ดาวน์โหลดเอกสาร

 6. แบบฟอร์มสำหรับบุคคลากรสำนักงาน ป.ป.ท
  1 ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
  2 แบบใบลาพักผ่อน
  3 แบบใบลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  4 แบบใบลาประกอบพิธีฮัจย์
  5 แบบใบลาอุปสมบท
  6 แบบรายงานคัดเลือกเตรียมพล
  7 แบบใบขอยกเลิกวันลา
  8 บันทึกขอสำเนาประวัติ ก.พ. 7
  9 คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการฯ
  10 บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน ป.ป.ท.
  11 หนังสือรับรองสิทธิ ป.ป.ท.
  12 แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิธนาคาร
  13 แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอย้ายภายใน สำนักงาน ป.ป.ท.
  14. หนังสือรับรองสิทธิการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
 7. 15. ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

   

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter