สื่อเอกสารเผยแพร่


แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

2015-03-18 37794

 

 1. แบบฟอร์มสำหรับบุคคลภายนอก
  แบบฟอร์ม ขอโอนไปรับราชการ สำนักงาน ป.ป.ท.

 2. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงาน ป.ป.ท.
  เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2/2562 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562 )

 3. แบบฟอร์มสำหรับบุคคลากรสำนักงาน ป.ป.ท
  1 ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
  2 แบบใบลาพักผ่อน
  3 แบบใบลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  4 แบบใบลาประกอบพิธีฮัจย์
  5 แบบใบลาอุปสมบท
  6 แบบรายงานคัดเลือกเตรียมพล
  7 แบบใบขอยกเลิกวันลา
  8 บันทึกขอสำเนาประวัติ ก.พ. 7
  9 คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการฯ
  10 บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน ป.ป.ท.
  11 หนังสือรับรองสิทธิ ป.ป.ท.
  12 แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิธนาคาร
  13 แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอย้ายภายใน สำนักงาน ป.ป.ท.


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0360 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!