สื่อเอกสารเผยแพร่


แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

2020-02-24 41305

 

 1. แบบฟอร์มสำหรับบุคคลภายนอก
  แบบฟอร์ม ขอโอนไปรับราชการ สำนักงาน ป.ป.ท.

 2. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงาน ป.ป.ท.
  เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1/2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 )

 3. แบบฟอร์มสำหรับบุคคลากรสำนักงาน ป.ป.ท
  1 ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
  2 แบบใบลาพักผ่อน
  3 แบบใบลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  4 แบบใบลาประกอบพิธีฮัจย์
  5 แบบใบลาอุปสมบท
  6 แบบรายงานคัดเลือกเตรียมพล
  7 แบบใบขอยกเลิกวันลา
  8 บันทึกขอสำเนาประวัติ ก.พ. 7
  9 คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการฯ
  10 บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน ป.ป.ท.
  11 หนังสือรับรองสิทธิ ป.ป.ท.
  12 แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิธนาคาร
  13 แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอย้ายภายใน สำนักงาน ป.ป.ท.


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0156 seconds

Valid CSS! web counter web counter