สื่อเอกสารเผยแพร่


เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2/2562 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562 )

2019-09-02 420

 

เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2/2562 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562 )

1. แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบฟอร์มที่ 1 - 3)
2. แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ (แบบฟอร์มที่ 1 - 3)
3. บัญชีรายงานการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562 (ครั้งที่ 2) (แบบฟอร์มที่ 4)
4. บัญชีสรุปผลการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 2/2562 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) (แบบฟอร์มที่ 5)
5. มาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
6. คำอธิบายการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ยึดผลงานและสมรรถนะ
7. ตัวอย่างการคำนวณวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือน
8. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
9. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเงื่อนไขการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงาน ป.ป.ท.


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0250 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!