การปรับปรุงแผนเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ

มาตราส่วน 1:4000 (ONE MAP)

ONE MAP

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมอบนโยบายในการดำเนินการ “ปรับปรุงแผนเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (ONE MAP)” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมโครงการ

อ่านต่อ...