รับสมัคร/รับโอน

วันที่ข่าว :13 ตุลาคม 2557
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากของกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 10 อัตรา
วันที่ข่าว :10 ตุลาคม 2557
ประกาศวันเวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
วันที่ข่าว :6 ตุลาคม 2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ