รับสมัคร/รับโอน

วันที่ข่าว :13 ตุลาคม 2557
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากของกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 10 อัตรา
วันที่ข่าว :10 ตุลาคม 2557
ประกาศวันเวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
วันที่ข่าว :6 ตุลาคม 2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
วันที่ข่าว :22 กันยายน 2557
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
วันที่ข่าว :8 กันยายน 2557
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 8-12 กันยายน 2557