ประกาศทั่วไป
กลับสู่หน้ารายการประกาศทั่วไป
เค้าโครงเอกสารผลงานและข้อเสนอแนวคิดของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

       1.นางสาวสายใจ สายทองคำ

        2.นางวิจิตรา จำนรรจ์สิริ

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

        1. พ.ต.ท.งามพล บุญลิ่มเต็ง

        2. นางสาวณฐพร สิทธิชัย

        3. พ.ต.ท.สุวัฒน์ ปราสัยระบิน

        4. พ.ต.ท.ทนง เพิ่มพูน

        5.พ.ต.ต. วิสูตร สอดส่อง

        6.พ.ต.ท. เรวัต เฮงจำรัส

        7.พ.ต.ท.วีระพันธ์ ประหยัด

        8.นายชนม์สวัสดิ์ ประศาสตร์ครุการ

        9.นางสาวอาภรณีย์ เสมรสุต

นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

        1.ร้อยโทสัณณ์ชัย เองตระกูล

แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
pageviews visits