ขณะนี้ ท่านกำลังเข้าชมเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ท. รูปแบบเก่า ข้อมูลบางส่วนไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ขอแนะนำให้ท่านเข้าชมเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ท. ปัจจุบัน ได้ที่ www.pacc.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
กลับสู่หน้ารายการข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4

        โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงาน

                               ตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4

           เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายสุทธินันท์  บุญมี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4 (สำนักงาน ปปท. เขต 4)  พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม, นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

          โครงการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดมหาสารคามทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ช. ให้แก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ปปท. เขต ๔ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การให้การสนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง สำนักงาน ปปท. เขต ๔ และสำนักงาน ป.ป.ช. เขต ๔ จังหวัดขอนแก่นกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้จำนวน ๒๒๓ คน

          ในการนี้สำนักงาน ปปท. เขต 4 โดยนายทองสุข ณ พล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง“กฎหมาย ป.ป.ช. บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. และ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท.”

 

 

 

 

 

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว โดย สำนักงาน ปปท. เขต 4

แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
pageviews visits