ขณะนี้ ท่านกำลังเข้าชมเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ท. รูปแบบเก่า ข้อมูลบางส่วนไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ขอแนะนำให้ท่านเข้าชมเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ท. ปัจจุบัน ได้ที่ www.pacc.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
กลับสู่หน้ารายการข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “ค่ายเยาวชนโคราชโปร่งใส ต้านภัยคอร์รัปชัน” โดย สำนักงาน ปปท. เขต 3 ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา

         เมื่อวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงาน ปปท. เขต 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนโคราชโปร่งใส ต้านภัยคอร์รัปชัน ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ทัศนคติ และค่านิยม ที่ถูกต้อง โดยการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ แก่เยาวชน ได้ตระหนักถึง พิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมเป็นเครือข่ายในการรณรงค์และป้องกันการทุจริตต่อไป  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 80 คน จาก 16 โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

         ในการนี้สำนักงาน ปปท. เขต 3 ได้ร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท. และภารกิจอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท.

                               

  

 

แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
pageviews visits