เอกสารดาวน์โหลด


1.แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


2.คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (กันยายน 2561)


3.ข้อมูลเกี่ยวกับ ศปท. (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)


4.คู่มือขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงฯ (ฉบับปรับปรุง 14 ก.พ. 2561)


5.ตารางรายงานความเสี่ยง 14 ก.พ. 2561


6.ปฏิทินขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ</a


7.ผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ประจำปี 2561


8.แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยง (ปี 2562)


9.แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต(PPT)


10.MOU บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ


11.PPT บรรยายคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561


12.แนวทางการจัดทำมาตรการภายในของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต


13.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ปี 2562 ITA


14.คู่มือในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต


15.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580)


16.ยุทธศาสตร์ แผน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


17.แบบฟอร์มผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ที่อยู่ภายใต้กำกับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *