logo

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

Office of Public Sector Anti-Corruption Commission

×

ช่องทาง แจ้งเบาะแส ร้องเรียน

แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือการดำเนินการ ไม่เป็นไปตามกฏหมายอำนวยความสะดวกหรือพบเห็นโครงการของรัฐดำเนินโครงการไม่คุ้มค่า

แจ้งข้อมูลการเข้ารับบริการ ของหน่วยให้บริการ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

แจ้งเรื่องร้องเรียนโครงการที่ไม่คุ้มค่าหรือมีราคาสูงเกินจริง