คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีมติให้นำข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดเกี่ยวกับตัวชี้วัดของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลงเว็บไซด์ของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ แนวทาง และผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ 
จึงมีไฟล์ข้อมูลที่แนบมาพร้อม คือ
1. เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ตุลาคม 2557
2. เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ตุลาคม 2557
3. เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
4. เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. เกี่ยวกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
5. Roadmap คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
6. คำอธิบายผลการวินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือ 9 cells 
7. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0624 seconds

Valid CSS! web counter web counter