เกี่ยวกับศูนย์ประสานงานภาคประชาสังคมฯ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ศปสธ. กทม.)