แนวทางการปฏิบัติตาม มาตรา ๕๘/๒ ตามกฏหมายว่าด้วยมาตรการของผ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แนวทางการปฏิบัติตาม มาตรา ๕๘/๒
ตามกฏหมายว่าด้วยมาตรการของผ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต