ป.ป.ท. โชว์ 14 ผลงานวิชาการ “ด้านการศึกษารูปแบบการทุจริต” เตรียมนำเสนอมาตรการป้องกันและปราบปราม สู่การลดความเสี่ยงและโอกาสการทุจริต

  • วันนี้ (วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Ballroom A ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลการศึกษารูปแบบการทุจริต ประจำปี 2561 โดยมีพันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการศึกษารูปแบบการทุจริต ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง รวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมงานดังกล่าว
  • นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. กล่าวว่า นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน พบว่า มีสถิติจำนวนการรับเรื่องร้องเรียน มากกว่า 30,000 เรื่อง โดยเป็นลักษณะประเภทคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ และมีพฤติการณ์ หรือรูปแบบการทุจริตที่หลากหลายตามภารกิจงานของแต่ละ

    องค์กร บางคดีที่มีการกระทำความผิดนั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก บางคดีอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่ส่งผลกระทบรุนแรง มีมูลค่าความเสียหายสูง ซึ่งมีตัวแปรปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ “ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ” ทั้งนี้ จึงนำมาสู่การศึกษารูปแบบการทุจริตในคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. และศึกษาแนวทาง/มาตรการ/เครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยเหตุนี้ จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการศึกษารูปแบบการทุจริต ขึ้น โดยมี รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวน และผู้มีประสบการณ์ด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานผลการศึกษารูปแบบการทุจริตของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งนำคดีที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก หรือประเด็นเรื่องที่เห็นว่ามีโอกาส/ความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตได้ง่าย มาทำการศึกษาเพื่อหาแนวทาง มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาใช้ในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรวดเร็ว อันจะส่งผลให้ลดโอกาส การทุจริต และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  • ทั้งนี้ การนำเสนอผลการศึกษารูปแบบการทุจริต 14 คดีของสำนักงาน ป.ป.ท. จะนำไปสู่การขยายผลและพัฒนางานให้เป็นเครื่องมือหรื
    อกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป