พบเห็นเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบหรือหน่วยงานใดมีวิธีปฏิบัติให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน และอาจมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ โปรดแจ้งสำนักงาน ป.ป.ท.

โดยส่งจดหมายมาตามที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (กล่าวหาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)