1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ท.
  1. ปีงบประมาณ 2558


 2. สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท.
  หน่วยที่ถูกร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก
  1. ตุลาคม 2557

  2. พฤศจิกายน 2557

  3. ธันวาคม 2557

  4. มกราคม 2558

  5. กุมภาพันธ์ 2558

  6. มีนาคม 2558

  7. เมษายน 2558

  8. กรกฎาคม 2558

  9. มิถุนายน 2558

  10. กรกฎาคม 2558


 3. PACC Meta Data

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120