PACC สำนักงาน ป.ป.ท.

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ (กบส.)


คู่มือ

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566