ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ เมื่อวันที่
ป.ป.ท. ประสานตำรวจสืบภาค 3 จับกุมนายช่างโยธาอาวุโส เทศบาล ต.ใหม่ จ.นครราชสีมา ควบคุมงานก่อสร้างมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท ไม่เป็นไปตามรูปแบบ 27 ตุลาคม 2563 5059
สำนักงาน ป.ป.ท. น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม 2563 5056
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 21 ตุลาคม 2563 5054
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 5050
ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้ฯ ใน ศอตช. เตรียมพร้อมวางแนวทางบูรณาการขับเคลื่อนส่งเสริมธรรมาภิบาล สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตในสังคม 09 ตุลาคม 2563 5043
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ท. 07 ตุลาคม 2563 5040
ป.ป.ท. ประสาน ตำรวจ บก.ปปป. จับกุมเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กระทรวงพลังงาน เรียกรับเงินค่าดำเนินการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลังน้ำมัน 05 ตุลาคม 2563 5037
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 4 01 ตุลาคม 2563 5035
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 01 ตุลาคม 2563 5032
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประสาน ป.ป.ท. ปูพรมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัย ขบวนการเรียกรับเงินจัดทำบัตรหมายเลข 0 ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 29 กันยายน 2563 5015
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเสนอแนะมาตรการและแนวทางการป้องกันกรณีความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ 29 กันยายน 2563 5009
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. บรรยายพิเศษ "นักบริหารกับกลไกการป้องปรามการทุจริตในภาครัฐ" หลักสูตร นบท. รุ่นที่ 12 28 กันยายน 2563 5008
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2/2563 28 กันยายน 2563 5006
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 4 24 กันยายน 2563 4999
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต “สร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐต่อนักลงทุนชาวต่างชาติ” 24 กันยายน 2563 4998
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือกรมบัญชีกลาง “ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” 22 กันยายน 2563 4967
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการศึกษารูปแบบทุจริตในภาครัฐ ในวันแห่งคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภา 22 กันยายน 2563 4961
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 21 กันยายน 2563 4959
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานตำรวจ สืบภาค 5 "รวบนายหน้าทำบัตรหัวศูนย์" พบหัวคิวสูง 55,000 ต่อราย 19 กันยายน 2563 4947
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 18 กันยายน 2563 4946
สำนักงาน ป.ป.ท. มอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร ประจำปี 2563 16 กันยายน 2563 4937
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวที “ขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานฯ สู่การปฏิบัติ” ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 15 กันยายน 2563 4932
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กำหนดแนวทาง การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2563 14 กันยายน 2563 4923
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนชาวต่างชาติ 14 กันยายน 2563 4922
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมชี้แจงการสนับสนุนทุนของกองทุนสื่อปลอดภัยฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร “ไทยเฝ้าระวัง” ตรวจสอบเงินกู้ สู้โควิด 13 กันยายน 2563 4918
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนาม MOU ร่วมกับ 10 หน่วยงาน “สร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและบริหารจัดการพัฒนาโครงการของรัฐ” 10 กันยายน 2563 4912
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมอดีตเทศกิจ 2 ราย “ รีดเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ ” 10 กันยายน 2563 4911
สำนักงาน ป.ป.ท. ระดมสมอง จัดทำมาตรการป้องกันความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ 10 กันยายน 2563 4910
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 มีคำพิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด 09 กันยายน 2563 4904
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปท. ในรัฐวิสาหกิจ 51 หน่วยงาน ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 28 สิงหาคม 2563 4868
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนแนวทาง “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” 28 สิงหาคม 2563 4867
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของ ศปท. ในส่วนราชการระดับกรม 146 หน่วยงาน 27 สิงหาคม 2563 4866
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 39 หน่วยงาน ให้มีความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 26 สิงหาคม 2563 4861
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐต่อต้านการทุจริต" เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอ.รมน. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 25 สิงหาคม 2563 4857
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมสัมมนา "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ" 24 สิงหาคม 2563 4855
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ วางแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2563 24 สิงหาคม 2563 4854
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ "การบริหารงานด้านคดี" 24 สิงหาคม 2563 4853
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.บ้านกระแชง จ.ปทุมธานี 21 สิงหาคม 2563 4849
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ร่วมวางแนวทางและกำหนดมาตรการ “ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ครั้งที่ 1/2563 20 สิงหาคม 2563 4844
ปปท.เขต ๗ เข้าร่วมการสัมมนาวิชการฯ นวัตกรรมทคโนโลยี สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม 20 สิงหาคม 2563 4843
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมฯ “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่น 4 สร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ “ขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานด้านสำนวนคดี” 20 สิงหาคม 2563 4840
สำนักงาน ป.ป.ท. บูรณาการความร่วมมือด้านการคุ้มครองพยานในคดีทุจริตในภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประพฤติมิชอบ 19 สิงหาคม 2563 4837
ปปท. เขต 7 ประสานกิจกรรมการปฏิบัติงาน กับ กอ.รมน โดย สำนัก จเร กอ.รมน. 18 สิงหาคม 2563 4832
ปปท. เขต ๗ ร่วมกับ สำนัก จเร กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ระยะที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 18 สิงหาคม 2563 4829
สำนักงาน ป.ป.ท. สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ” ในพื้นที่ จ.ชลบุรี พร้อมดึงภาคีร่วมเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต 17 สิงหาคม 2563 4828
สํานักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีเสวนาเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกรณีอนุสัญญาฯ UNCAC 2003 เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับนานาชาติ 17 สิงหาคม 2563 4827
คณะทำงานคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ ปปท. เขต 8 เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปลูกจิตสำนึก ไม่คิดทุจริตและคอร์รัปชัน” 14 สิงหาคม 2563 4823
ปปท.เขต 8 บรรยายเรื่อง “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการป้องกันการทุจริตตามภารกิจ ป.ป.ท.” 13 สิงหาคม 2563 4821
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 4818
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 12 สิงหาคม 2563 4815
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 11 สิงหาคม 2563 4814
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 11 สิงหาคม 2563 4813
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เสริมสร้างความเชื่อมั่น สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 10 สิงหาคม 2563 4812
รองนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี 2562 09 สิงหาคม 2563 4806
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 5 07 สิงหาคม 2563 4804
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ “ITA ทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับ CPI” 07 สิงหาคม 2563 4803
"ศาลอาญาสั่งจำคุก เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฐานเรียกรับเงินจากผู้ต้องขัง" 07 สิงหาคม 2563 4802
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องในงาน "วันรพี" ประจำปี 2563 07 สิงหาคม 2563 4801
ปปท. เขต 7 เข้าร่วมเสวนาเชิงวิชาการ กับ ผู้แทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 06 สิงหาคม 2563 4800
ปปท. เขต 7 บรรยายในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนใส่ใจ “วัยเก๋า” กับเรา ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย และศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 06 สิงหาคม 2563 4798
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่โรงพยาบาลทุ่งสง 05 สิงหาคม 2563 4797
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ตรวจสอบกรณีทำคันถมปิดกั้นแม่น้ำยม สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 05 สิงหาคม 2563 4796
ปปท. เขต 7 ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 04 สิงหาคม 2563 4793
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาจัดทำรายงานการศึกษากรณีความเสียหาย จากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ (ฉบับสมบูรณ์) 03 สิงหาคม 2563 4788
ปปท. เขต 8 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อขยายผลเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 กรกฎาคม 2563 4785
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือกรมการปกครอง จัดทำระบบประเมินความเสี่ยง ป้องกันการทุจริตโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ตามมาตรการเฝ้าระวังการใช้จ่ายเงินกู้ 4 แสนล้านบาท 31 กรกฎาคม 2563 4784
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ตามมาตรการเฝ้าระวัง "เงินกู้สู้โควิด" 4 แสนล้านบาท 30 กรกฎาคม 2563 4780
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่นที่ 2 30 กรกฎาคม 2563 4779
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรม “พลังอาสา ชาว ป.ป.ท.” ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) 29 กรกฎาคม 2563 4774
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 4773
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสทุจริตเบิกจ่ายงบ “เงินกู้สู้โควิด” ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 24 กรกฎาคม 2563 4772
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมงาน “TOT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส” 24 กรกฎาคม 2563 4771
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือกระทรวงเกษตรฯ ถกมาตรการป้องกันทุจริต เฝ้าระวังการใช้งบ พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 24 กรกฎาคม 2563 4770
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปิดกั้นลำน้ำยมและดูดทรายในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ 23 กรกฎาคม 2563 4764
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต" 22 กรกฎาคม 2563 4763
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 1 สั่งจำคุก 27 ปี อดีตเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ปลอมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลฯ ตามมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 22 กรกฎาคม 2563 4762
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือกรมการท่องเที่ยว จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 22 กรกฎาคม 2563 4761
สำนักงาน ป.ป.ท. นำเสนอความก้าวหน้าการบูรณาการฐานข้อมูล พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปัญหาการทุจริต 21 กรกฎาคม 2563 4760
คณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท. ถวายพระพรชัยมงคลฯ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 21 กรกฎาคม 2563 4759
สำนักงาน ป.ป.ท. จัด Workshop เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองพยาน 20 กรกฎาคม 2563 4758
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมจัดทำรายงานการศึกษากรณีความเสียหาย จากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ (ฉบับสมบูรณ์) 13 กรกฎาคม 2563 4757
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือสำนักงานจเรตำรวจ ร่วมตรวจสอบ เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 17 กรกฎาคม 2563 4744
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นยปส. รุ่นที่ 11 17 กรกฎาคม 2563 4743
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานความร่วมมือ กอ.รมน. ป้องปรามการทุจริต ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของ พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 16 กรกฎาคม 2563 4740
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จัดทำมาตรการ กลไก และกรอบแนวทาง “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” 16 กรกฎาคม 2563 4739
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือ "ดีเอสไอ" บูรณาการตรวจสอบเงินกู้สู้โควิด เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 16 กรกฎาคม 2563 4738
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันทุจริตเชิงรุกปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ให้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการปฎิบัติงาน 15 กรกฎาคม 2563 4733
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือกับกรมพัฒนาชุมชน จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 14 กรกฎาคม 2563 4728
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 11 กรกฎาคม 2563 4723
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน MOU และงานแถลงข่าวโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 09 กรกฎาคม 2563 4708
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีภาคประชาสังคมร่วมกำหนดแนวทางแผนปฏิบัติการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 09 กรกฎาคม 2563 4707
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 5 02 กรกฎาคม 2563 4702
ปปท. เขต 8 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขยายผลเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 02 กรกฎาคม 2563 4701
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน และแนวทางการบริหารราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 01 กรกฎาคม 2563 4695
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมวางแนวทางการปฏิบัติและกรอบการดำเนินงานตามกลไกบริหารของ ศอตช. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 30 มิถุนายน 2563 4689
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาองค์ความรู้เสริมสร้างทักษะเจ้าหน้าที่ฯ สู่มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 29 มิถุนายน 2563 4687
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 29 มิถุนายน 2563 4685
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานความร่วมมือวางแนวทางปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก 23 มิถุนายน 2563 4680
กิจกรรมเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. 23 มิถุนายน 2563 4679
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดอาวุธทางความรู้ พัฒนาทักษะพนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 2 รุ่น 2 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ-ไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริตประพฤติมิชอบ 22 มิถุนายน 2563 4672
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการอบรมฯ บูรณาการสร้างฐานข้อมูลกลางภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 19 มิถุนายน 2563 4670
สำนักงาน ป.ป.ท. ผนึกกำลังสภาทนายความ ร่วมจัดทนายเข้าร่วมฟังการไต่สวนทั่วราชอาณาจักร 18 มิถุนายน 2563 4667
ครม. เห็นชอบ “กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ พรก. เงินกู้ฯ” 18 มิถุนายน 2563 4666
สำนักงาน ป.ป.ท. ดึงผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ร่วมจัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” 18 มิถุนายน 2563 4665
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าพบผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ หารือแนวทางการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย 16 มิถุนายน 2563 4661
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดเวิร์คช็อปแนวทางจัดทำโครงการสำคัญตามภารกิจ พร้อมเร่งขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 15 มิถุนายน 2563 4652
สำนักงาน ป.ป.ท. บูรณาการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจกิจการประมง จ.สมุทรสาคร 11 มิถุนายน 2563 4646
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 03 มิถุนายน 2563 4632
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งหามาตรการแนวทางป้องกันความเสียหายจากการดำเนินโครงการของรัฐ (กรณีข้อผูกพันสัญญา) 28 พฤษภาคม 2563 4624
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนปฏิบัติราชการ 21 พฤษภาคม 2563 4622
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563 04 พฤษภาคม 2563 4591
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน 2563 4578
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ส่งมอบ "เฟสชิว" ป้องกัน COVID-19 ถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 14 เมษายน 2563 4564
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี 2562 09 เมษายน 2563 4560
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.นพรัตนราชธานี ใช้ป้องกัน COVID-19 07 เมษายน 2563 4553
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 06 เมษายน 2563 4546
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. จัดทำ "หน้ากากเฟสชิว" ร่วมส่งแรงใจให้ทีมแพทย์ฯ ป้องกัน COVID-19 03 เมษายน 2563 4542
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมวางแผนระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร 02 เมษายน 2563 4537
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามการดำเนินงานการศึกษากรณีความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ ครั้งที่ 3 19 มีนาคม 2563 4509
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (พ.ศ.2563 -2565) 18 มีนาคม 2563 4506
สำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมกับตำรวจกองปราบปรามและตำรวจท้องที่เร่งจับกุมตัวอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยย่านฝั่งธนบุรียักยอกเงินกว่า 1 ล้าน 16 มีนาคม 2563 4497
สำนักงาน ปปท. เขต 8 บูรณาการร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ศึกษาปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 25 กุมภาพันธ์ 2563 4474
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 90 ปี 25 กุมภาพันธ์ 2563 4473
สำนักงาน ป.ป.ท. เดินหน้าสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการประเมินความเสี่ยงในการทุจริต 20 กุมภาพันธ์ 2563 4469
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและแนวทางการบริหารราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 19 กุมภาพันธ์ 2563 4467
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครบรอบ 12 ปี 19 กุมภาพันธ์ 2563 4466
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดีเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบ้ติหน้าที่โดยมิชอบ 18 กุมภาพันธ์ 2563 4465
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุม APEC ACTWG ครั้งที่ 30 ณ ประเทศมาเลเซีย 14 กุมภาพันธ์ 2563 4463
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา บช.ปส. ครบรอบ 28 ปี 14 กุมภาพันธ์ 2563 4462
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับจังหวัดสงขลา 13 กุมภาพันธ์ 2563 4460
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Right Day) 07 กุมภาพันธ์ 2563 4455
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมมือแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนฯ และป้องกันการทุจริตเชิงรุกแบบบูรณาการ 05 กุมภาพันธ์ 2563 4453
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 12 ปี 24 มกราคม 2563 4447
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีสักการบูชาพระพิฆเนศประจำอาคารที่ตั้งสำนักงาน (ส่วนกลาง) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี 23 มกราคม 2563 4439
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งครบรอบ 12 ปี 15 มกราคม 2563 4419
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 14 มกราคม 2563 4416
สำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายให้ความรู้ “บทบาทการดำเนินงานของ ป.ป.ท. ที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล” 14 มกราคม 2563 4415
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งครบรอบ 43 ปี 09 มกราคม 2563 4410
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 01 มกราคม 2563 4400
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 70 ปี 27 ธันวาคม 2562 4399
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 1/2562 26 ธันวาคม 2562 4398
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เข้าจับกุมอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ ทุจริตต่อหน้าที่ “ยักยอกเงิน” กว่า 11 ล้าน 24 ธันวาคม 2562 4395
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีลงนามคำรับรองในการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23 ธันวาคม 2562 4394
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจนโยบายทิศทางและยุทธศาสตร์การบริหารงานสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23 ธันวาคม 2562 4393
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ ตำรวจกองบังคับการปราบปราม "รวบแก๊งปลอมและสวมบัตรประชาชน" 20 ธันวาคม 2562 4385
สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ก.พ.ร. และ OECD ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในโครงการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2 17 ธันวาคม 2562 4383
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการป้องกันและป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ ข้าราชการกรมควบคุมโรค เนื่องในงานประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 ธันวาคม 2562 4382
ปปท๙ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล 13 ธันวาคม 2562 4378
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมงาน “เปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563” 13 ธันวาคม 2562 4377
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร. บ้านต้นปรง จังหวัดตรัง 12 ธันวาคม 2562 4372
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมรับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 12 ธันวาคม 2562 4371
ปปท๙ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพธ์ (ชุมคณานุสรณ์) จังหวัดพัทลุง 11 ธันวาคม 2562 4368
ปปท ๙ ร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่น 2562 จังหวัดสงขลา 09 ธันวาคม 2562 4367
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 09 ธันวาคม 2562 4366
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 05 ธันวาคม 2562 4349
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิคนพิการจัดพิธีลงนาม MOU การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตการจ้างงานคนพิการ 04 ธันวาคม 2562 4348
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมปลุกกระแสกระตุ้นจิตสำนึกคนไทยทุกภาคส่วน “ไม่ทนต่อการทุจริต” รณรงค์กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 2562” 03 ธันวาคม 2562 4342
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือกับสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย กรณีนักท่องเที่ยวอังกฤษประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐของไทย 02 ธันวาคม 2562 4341
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร. บ้านชะแม จังหวัดสงขลา 28 พฤศจิกายน 2562 4338
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร เทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) จังหวัดสงขลา 27 พฤศจิกายน 2562 4337
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร. บ้านชุมชนปาดัง จังหวัดสงขลา 25 พฤศจิกายน 2562 4336
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร. เทศบาล ๓ โศภณพิทยาคุณานุสรณ์ จังหวัดสงขลา 26 พฤศจิกายน 2562 4335
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Good Guy Run” Run For Goodness “วิ่งรวมพลังสร้างความดีที่ยั่งยืน” 01 ธันวาคม 2562 4334
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับช่อง 7 HD ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งก้าวสู่ปีที่ 53 27 พฤศจิกายน 2562 4326
ปปท. เขต 8 ประชุมร่วมกับ ป.ป.ช. ภูเก็ต หาแนวทางป้องกันการทุจริตในจังหวัดภูเก็ต 22 พฤศจิกายน 2562 4313
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 45 ปี กรมบังคับคดี 22 พฤศจิกายน 2562 4309
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางเตรียมขับเคลื่อนยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ประจำปี พ.ศ.2563 19 พฤศจิกายน 2562 4307
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 20 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. 18 พฤศจิกายน 2562 4299
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 43 ปี สำนักงาน ป.ป.ส. 18 พฤศจิกายน 2562 4298
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร IO กลุ่มภารกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 15 พฤศจิกายน 2562 4297
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าชี้แจงข้อมูลต่อคณะอนุกรรมมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ ด้านการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 14 พฤศจิกายน 2562 4291
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าชี้แจงผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศต่อคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13 พฤศจิกายน 2562 4288
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ “พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” ประจำปีงบประมาณ 2563 13 พฤศจิกายน 2562 4287
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สืบมรรคา มรดกไทยอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 07 พฤศจิกายน 2562 4275
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย 07 พฤศจิกายน 2562 4274
สำนักงาน ป.ป.ท. วางเป้าประสงค์การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี( พ.ศ. 2563 - 2565) ให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 06 พฤศจิกายน 2562 4272
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2562 31 ตุลาคม 2562 4267
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ จ. อุบลฯ ตรวจสอบกรณีการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ให้แก่บุคคลไม่พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ 31 ตุลาคม 2562 4266
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 21 ตุลาคม 2562 4244
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 4 18 ตุลาคม 2562 4242
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานประกาศผล ITA ประจำปี 2562 คว้าคะแนนคุณธรรม - โปร่งใส ระดับ A ด้วยคะแนน 85.51 17 ตุลาคม 2562 4239
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก 16 ตุลาคม 2562 4233
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับจังหวัดสงขลา 10 ตุลาคม 2562 4225
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 15 09 ตุลาคม 2562 4222
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค หัวข้อ “Denying Safe Heaven to Corrupt Officials and Stolen Assets ” 08 ตุลาคม 2562 4219
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 33 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 07 ตุลาคม 2562 4214
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 129 ปี กรมบัญชีกลาง 07 ตุลาคม 2562 4213
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา” 02 ตุลาคม 2562 4205
ปปท. เขต 8 ส่งวิทยากรบรรยาย “การปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต” 25 กันยายน 2562 4185
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมขับเคลื่อนส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันและเฝ้าระวังการทุจริต 26 กันยายน 2562 4178
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด” ประจำปี 2562 24 กันยายน 2562 4166
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 24 กันยายน 2562 4165
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2562 19 กันยายน 2562 4144
ปปท.เขต 8 บรรยาย “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 17 กันยายน 2562 4140
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีผู้บริหารโรงเรียนและครูฝ่ายการเงินมีพฤติกรรมไม่โปร่งใสในการบริหารโครงการอาหารกลางวันในจังหวัดบุรีรัมย์ 17 กันยายน 2562 4131
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับ ศปท.ระดับกระทรวง 16 กันยายน 2562 4128
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 14 กันยายน 2562 4126
สำนักงาน ป.ป.ท. ผนึกกำลังเครือข่ายฯ ภาคประชาสังคมเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ แบบมีส่วนร่วม 13 กันยายน 2562 4123
สำนักงาน ป.ป.ท. คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 ในผลงาน : การจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 13 กันยายน 2562 4122
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 12 กันยายน 2562 4108
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับจังหวัดสงขลา 12 กันยายน 2562 4107
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาการจัดทำข้อเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการก่อสร้างอาคาร 11 กันยายน 2562 4105
สำนักงาน ป.ป.ท. “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 06 กันยายน 2562 4097
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 21 ปี 05 กันยายน 2562 4090
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการจัดตั้ง ศปท.ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 04 กันยายน 2562 4088
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร โครงการเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง ประจำปี ๒๕๖๒ 30 สิงหาคม 2562 4071
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป ป.ท. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตร "วิชาชีพพนักงานชั้นที่ 1" รุ่นที่ 3 29 สิงหาคม 2562 4070
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมรับฟังทิศทางการขับเคลื่อน พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 29 สิงหาคม 2562 4069
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 27 สิงหาคม 2562 4064
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะทำงานศึกษาการทุจริตฯ เร่งสรุปแนวทางศึกษา “รูปแบบและกระบวนการออกโฉนดที่ดิน” เพื่อหามาตรการด้านป้องกันการทุจริตฯ 26 สิงหาคม 2562 4062
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับจังหวัดตรัง 22 สิงหาคม 2562 4058
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมจิตอาสา “เติมเต็มรักให้น้องด้วยอ้อมกอด” 20 สิงหาคม 2562 4052
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบสถาปนา 20 ปี สำนักงาน ปปง. 19 สิงหาคม 2562 4050
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 สิงหาคม 2562 4039
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 15 สิงหาคม 2562 4036
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรม "PACC Mission" รวมพลังลดใช้พลาสติกและโฟม 08 สิงหาคม 2562 4025
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวางพวงมาลา "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องในงานวันรพี 07 สิงหาคม 2562 4019
สำนักงาน ป.ป.ท. ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลัก 4 ป. ให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติและแผนในระดับต่างๆ 06 สิงหาคม 2562 4018
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับจังหวัดสงขลา 01 สิงหาคม 2562 4013
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือกับคณะกรรมการต่อต้านการรับสินบนแห่งประเทศญี่ปุ่น 01 สิงหาคม 2562 4012
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสน.บางเขน และสน.พญาไท จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่ของ ม. ราชภัฏสวนสุนันทา ทุจริตต่อหน้าที่ “เบียดบังทรัพย์” เป็นของตน เกือบสองแสนบาท 01 สิงหาคม 2562 4011
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง-การไต่สวนดำเนินคดีของ ปปท. เขต 6 01 สิงหาคม 2562 4010
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2562 ผลักดันแนวทาง “การประเมินความเสี่ยงการทุจริต” 3 ระดับ 3 เป้าหมาย 30 กรกฎาคม 2562 4007
สำนักงาน ป.ป.ท. ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 28 กรกฎาคม 2562 3998
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 27 กรกฎาคม 2562 3997
สำนักงาน ปปท.เขต ๙ ประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อกำกับ ติดตามโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ "ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต" ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 25 กรกฎาคม 2562 3996
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ เขต ๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเบาะแส 24 กรกฎาคม 2562 3992
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีระดมความคิดเห็น “เร่งหามาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการออกโฉนดที่ดิน” ครั้งที่ 2 24 กรกฎาคม 2562 3991
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ เขต ๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเบาะแส 22 กรกฎาคม 2562 3988
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่น 3 สร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ “ขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานด้านสำนวนคดีและด้านวิชาการ” 22 กรกฎาคม 2562 3985
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ ปปท.เขต ๙ 18 กรกฎาคม 2562 3979
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 31 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT 11 กรกฎาคม 2562 3975
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานบุญสัปดาห์ “อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ (ท่าพระจันทร์) 10 กรกฎาคม 2562 3970
ผู้แทน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การต้านทุจริต” ให้กับนักเรียน ม.5 05 กรกฎาคม 2562 3964
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ ปปท.เขต 8 03 กรกฎาคม 2562 3960
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 บูรณาการความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม 03 กรกฎาคม 2562 3959
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา (28 กรกฎาคม 2562) 02 กรกฎาคม 2562 3955
ผู้แทน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การต้านทุจริต” ให้กับนักเรียน ม.2 28 มิถุนายน 2562 3950
ปปท. เขต 8 จัดกิจกรรมคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ 28 มิถุนายน 2562 3949
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการส่งเสริมความโปร่งใสระดับโลก จัดโครงการ "การเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2" 27 มิถุนายน 2562 3946
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา (28 กรกฎาคม 2562) 26 มิถุนายน 2562 3944
ปปท. เขต ๙ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา 25 มิถุนายน 2562 3943
“มหาดไทย” ผสานพลังความร่วมมือ “ป.ป.ท.” ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตเชิงรุก 21 มิถุนายน 2562 3933
สำนักงาน ปปท.เขต ๙ เป็นวิทยากรบรรยาย 20 มิถุนายน 2562 3932
สำนักงาน ปปท.เขต ๙ เป็นวิทยากรบรรยาย 20 มิถุนายน 2562 3931
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนดำเนินคดีของ ปปท. เขต 9 20 มิถุนายน 2562 3929
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ สำนักงาน ปปท. เขต ๙ 19 มิถุนายน 2562 3928
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 19 มิถุนายน 2562 3927
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 4 19 มิถุนายน 2562 3926
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมมือการประปาส่วนภูมิภาค “หารือแนวทางการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563” 17 มิถุนายน 2562 3918
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ "เพาะต้นกล้า สร้างป่า รักษาชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" 15 มิถุนายน 2562 3917
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดกิจกรรมคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ 14 มิถุนายน 2562 3916
เจ้าหน้าที่ ปปท. เขต 8 เข้าร่วมโครงการ และบรรยายเรื่อง “วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ” 14 มิถุนายน 2562 3915
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า การทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง-การไต่สวนดำเนินคดี และเร่งรัดคดีทุจริตรับจำนำข้าวของ ปปท. เขตพื้นที่ 2 14 มิถุนายน 2562 3914
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เร่งขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริต ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า “การทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนดำเนินคดี” ของ ปปท. เขต 4 13 มิถุนายน 2562 3910
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 10 มิถุนายน 2562 3902
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนดำเนินคดีของ ปปท. เขต 3 07 มิถุนายน 2562 3901
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดนำร่องส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 06 มิถุนายน 2562 3900
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 05 มิถุนายน 2562 3893
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 03 มิถุนายน 2562 3891
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ลงนามไว้อาลัย “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” 31 พฤษภาคม 2562 3890
ผช.ลธ.ปปท. เข้าร่วมการประชุม 7th ICAC Symposium และการฝึกอบรม IAACA-ICAC Joint Training Programme ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 29 พฤษภาคม 2562 3886
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติจังหวัดนำร่องส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 28 พฤษภาคม 2562 3884
มาตรการ/แนวทาง การผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 28 พฤษภาคม 2562 3883
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดเวิร์คช็อป “สร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต“ บรูณาการหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภาพรวมทั้งระบบให้สอดรับตามแผนปฏิรูปประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 27 พฤษภาคม 2562 3880
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมชี้แจงการตอบคำถามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 24 พฤษภาคม 2562 3878
สำนักงาน ป.ป.ท. ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 23 พฤษภาคม 2562 3877
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2562) 22 พฤษภาคม 2562 3873
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 28 22 พฤษภาคม 2562 3872
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต จังหวัดนนทบุรี 22 พฤษภาคม 2562 3865
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 4” สร้างคนคุณภาพและมาตรฐานทางจริยธรรม 16 พฤษภาคม 2562 3860
สำนักงาน ป.ป.ท. ติวเข้มผู้ปฏิบัติงานฯ เตรียมวางมาตรการป้องกันการทุจริต พร้อมจัดทำ “คู่มือดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตฯ ด้านการเสริมสร้างความรู้” 15 พฤษภาคม 2562 3857
ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ 14 พฤษภาคม 2562 3849
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริต เตรียมจัดทำ “หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ” 07 พฤษภาคม 2562 3840
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 04 พฤษภาคม 2562 3839
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 03 พฤษภาคม 2562 3836
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 01 พฤษภาคม 2562 3832
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการทุจริตส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สู่การจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ระยะ 20 ปี 25 เมษายน 2562 3828
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 23 เมษายน 2562 3826
ศาลคดีทุจริตฯ พิพากษา จำคุก 2 ปี 6 เดือน อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม เรียกรับเงิน "สร้างอาคารแฟลตที่พักกรมพินิจฯ” 23 เมษายน 2562 3825
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สร้างองค์ความรู้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ระยะ 20 ปี 18 เมษายน 2562 3819
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่น 1 11 เมษายน 2562 3812
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งติดตามความคืบหน้าในการทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนดำเนินคดีของ ปปท. เขต 7 05 เมษายน 2562 3803
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ จากสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงข 04 เมษายน 2562 3802
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายในหัวข้อ “พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต” ณ หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 02 เมษายน 2562 3793
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 01 เมษายน 2562 3791
ปปท.เขต ๑ จัดโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 01 เมษายน 2562 3788
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดกิจกรรมข้าราชการสาธารณะและการบริการประชาชน ภายใต้งาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562” 31 มีนาคม 2562 3787
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการสัมมนาระหว่างประเทศ "OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum" ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 28 มีนาคม 2562 3781
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของ ปปท. เขต 5 27 มีนาคม 2562 3771
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สร้างองค์ความรู้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ระยะ 20 ปี 25 มีนาคม 2562 3770
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 10 22 มีนาคม 2562 3768
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะกรรมการกิจการคมนาคมหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ 21 มีนาคม 2562 3760
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความเห็น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต “โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร” 19 มีนาคม 2562 3754
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่น 1 สร้างบุคลากรสู่ความเป็นผู้นำ “ขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานด้านสำนวนคดีและด้านวิชาการ” 07 มีนาคม 2562 3732
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมจัดตั้ง “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่” เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก 06 มีนาคม 2562 3729
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าพบเจ้าหน้าที่การทูตฯ ประเทศญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 04 มีนาคม 2562 3723
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 28 กุมภาพันธ์ 2562 3719
ปปท.เขต ๙ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 26 กุมภาพันธ์ 2562 3709
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 26 กุมภาพันธ์ 2562 3708
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 89 ปี 25 กุมภาพันธ์ 2562 3704
คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานกระบวนการป้องกันการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ สำนักงาน ป.ป.ท. 25 กุมภาพันธ์ 2562 3703
ปปท. เขต 8 ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 3702
สำนักงาน ปปท. เขต 8 ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้านการเสริมสร้างความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562 3693
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 13 กุมภาพันธ์ 2562 3692
ปปท.เขต ๑ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ 09 กุมภาพันธ์ 2562 3680
ปปท.เขต ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 06 กุมภาพันธ์ 2562 3679
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมประจำปีของ IAACA สมัยที่ 10 01 กุมภาพันธ์ 2562 3667
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหาแนวทางยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 01 กุมภาพันธ์ 2562 3666
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 28 มกราคม 2562 3650
ป.ป.ท. ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สู่การบูรณาการทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐร่วมกัน 28 มกราคม 2562 3649
สำนักงาน ป.ป.ท. ประกาศเจตนารมณ์ “การรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในองค์กร” สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม 28 มกราคม 2562 3648
ปปท. เขต ๑ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อต้านทุจริตในวัยเรียน 26 มกราคม 2562 3647
“25 มกราคม 2562” วันครบรอบแห่งการสถาปนา 11 ปี สำนักงาน ป.ป.ท. 25 มกราคม 2562 3646
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ อบต.บางแก้ว 21 มกราคม 2562 3631
สำนักงาน ป.ป.ท. ชูกิจกรรม “3ลด 3พก” ลดการใช้พลาสติกและบริหารจัดการขยะมูลฝอยในองค์กร 18 มกราคม 2562 3630
ผลการพิจารณาตัดสินการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 11 มกราคม 2562 3617
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือการก่อสร้างถนนยางพาราภายใต้โครงการ “1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร” 03 มกราคม 2562 3609
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 01 มกราคม 2562 3600
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” 28 ธันวาคม 2561 3599
ปปท.เขต ๑ ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ จังหวัดลพบุรี 21 ธันวาคม 2561 3586
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบางแวก กรุงเทพฯ 20 ธันวาคม 2561 3585
ป.ป.ท. ร่วมกับ UNODC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “เปิดเวทีอภิปรายยกระดับค่าความโปร่งใสเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย” 17 ธันวาคม 2561 3582
ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" ..." ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" 15 ธันวาคม 2561 3579
ปปท.เขต ๑ ร่วมประชุมจัดทำรายละเอียด MOU กับ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 14 ธันวาคม 2561 3578
ป.ป.ท. เปิดเวทีสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์การบริหารงาน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 11 ธันวาคม 2561 3573
ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เสริมสร้างความรักสามัคคีของคนในครอบครัวและสังคม 09 ธันวาคม 2561 3571
ปปท.เขต ๙ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 07 ธันวาคม 2561 3570
ป.ป.ท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมจัดนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “ต้านโกง โปร่งใส ใครก็ทำได้” 07 ธันวาคม 2561 3569
ปปท.เขต ๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียน กรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 06 ธันวาคม 2561 3568
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2561 05 ธันวาคม 2561 3565
สำนักงาน ป.ป.ท. ลุยตรวจสอบ “เด็กผี” ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพฯ 04 ธันวาคม 2561 3564
ป.ป.ท. บรรยายพิเศษความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสอนศาสนาเอกชน จ.ปัตตานี 03 ธันวาคม 2561 3559
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Good Guy Run” รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี 02 ธันวาคม 2561 3549
ป.ป.ท. ลงพื้นที่ จ.อุบลฯ ติดตามความคืบหน้ากรณี “นักเรียนผี” พบมีจำนวนนักเรียนไม่ตรงกับความเป็นจริง ชี้มีผลต่อการเบิกจ่ายงบอุดหนุนฯ และการโยกย้ายผู้บริหารของโรงเรียน 29 พฤศจิกายน 2561 3548
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมปลุกกระแสทุกภาคส่วนสร้างสังคม “ไม่ทนต่อการทุจริต” รณรงค์กิจกรรมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2561” 26 พฤศจิกายน 2561 3530
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3 19 พฤศจิกายน 2561 3513
โครงการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ 14 พฤศจิกายน 2561 3494
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ประจำปี 2561 ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 09 พฤศจิกายน 2561 3482
สำนักงาน ปปท.เขต ๑ ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 07 พฤศจิกายน 2561 3476
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมชมการแสดงโขน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ มรดกไทยอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 07 พฤศจิกายน 2561 3475
กรมจเรทหารอากาศ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ สำนักงาน ป.ป.ท. 02 พฤศจิกายน 2561 3469
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่การบรูณาการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 01 พฤศจิกายน 2561 3466
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี 2561 31 ตุลาคม 2561 3465
การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับ อบต. บางแก้ว 31 ตุลาคม 2561 3464
ปปท. เขต 8 ร่วมกับผู้แทนจาก กอ.รมน. พังงา กกล.รส.พังงา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 24 ตุลาคม 2561 3463
คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดำเนินการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 30 ตุลาคม 2561 3462
ปปท.9 ลงตรวจติดตามกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 26 ตุลาคม 2561 3452
ปปท.เขต 9 ลงตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดตรัง 25 ตุลาคม 2561 3449
ปปท.9 ลงพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสงขลา 24 ตุลาคม 2561 3448
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช ครบรอบ 108 ปี 23 ตุลาคม 2561 3445
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม 2561 3444
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 3439
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 3438
สำนักงาน ป.ป.ท. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561 3435
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 5 - 19 ตุลาคม 2561) 05 ตุลาคม 2561 3430
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 3” ประจำปี 2561 28 กันยายน 2561 3409
ปปท ๙ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม 20 กันยายน 2561 3384
ป.ป.ท. โชว์ 14 ผลงานวิชาการ “ด้านการศึกษารูปแบบการทุจริต” เตรียมนำเสนอมาตรการป้องกันและปราบปราม สู่การลดความเสี่ยงและโอกาสการทุจริต 18 กันยายน 2561 3381
ปปท ๙ บรรยายพิเศษสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 15 กันยายน 2561 3370
ป.ป.ท. เปิดเวทีสานความร่วมมือ “ป้องกันการทุจริตของพลเมืองอาเซียน” 13 กันยายน 2561 3369
ปปท๙ เป็นวิทยากร อบต. เกาะหมาก จังหวัดพัทลุง 13 กันยายน 2561 3368
สำนักงาน ป.ป.ท. ระดมความคิดเห็น ร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 12 กันยายน 2561 3360
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 12 - 27 ก.ย. 2561) 12 กันยายน 2561 3359
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระหว่างรัฐว่าด้วยการป้องกันการทุจริต สมัยที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 07 กันยายน 2561 3354
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 53 ปี วันกองทัพปากีสถาน 06 กันยายน 2561 3353
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี 06 กันยายน 2561 3340
ป.ป.ท. ร่วมแสดงพลัง “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 06 กันยายน 2561 3339
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดกระบี่ 03 กันยายน 2561 3338
“ป.ป.ท.” ผนึกกำลัง “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ชูความร่วมมือเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30 สิงหาคม 2561 3325
ปปท.๙ ประชุมความร่วมมือกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 30 สิงหาคม 2561 3324
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงาน เครือข่ายจังหวัดชุมพร 29 สิงหาคม 2561 3323
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 สิงหาคม 2561 3321
ป.ป.ท. เสริมศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน “อบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 3” 28 สิงหาคม 2561 3316
ป.ป.ท. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “เรียกคืนผืนป่าภูเรือ” กว่า 2,700 ไร่ มูลค่า 400 กว่าล้านบาท คืนสู่สมบัติชาติ 27 สิงหาคม 2561 3313
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 อ่านคำพิพากษาคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางอาญาต่อพนักงานสอบสวน 23 สิงหาคม 2561 3299
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดชุมพร 21 สิงหาคม 2561 3298
ปปท. เขต 8 ร่วมให้บริการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ในคราวประชุม ครม.นอกสถานที่ ณ จังหวัดระนอง และชุมพร 21 สิงหาคม 2561 3297
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 22 สิงหาคม 2561 3296
ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 17 หน่วยงาน ประชุมหารือมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 21 สิงหาคม 2561 3295
คณะผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ สำนักงาน ป.ป.ท. 20 สิงหาคม 2561 3286
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่จังหวัดพังงา 17 สิงหาคม 2561 3285
ปปท.๙ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา 15 สิงหาคม 2561 3283
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๑๒ 16 สิงหาคม 2561 3272
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 71 ปี วันประกาศอิสรภาพของอินเดีย 16 สิงหาคม 2561 3271
ปปท. เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝายคลองเปียน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 10 สิงหาคม 2561 3264
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 3263
ปปท.9 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 09 สิงหาคม 2561 3262
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และคณะ ตรวจราชการสำนักงาน ปปท. เขต 8 08 สิงหาคม 2561 3257
ปปท.9 ลงตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดตรัง 07 สิงหาคม 2561 3256
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานวันชาติสิงคโปร์เฉลิมฉลองครบรอบ 53 ปี วันชาติสิงคโปร์ 08 สิงหาคม 2561 3255
ป.ป.ท. ร่วมกับตำรวจภูธรสีคิ้ว จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ ทุจริตยักยอกเงิน กว่า 2 ล้านบาท 07 สิงหาคม 2561 3254
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงาน เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอสิชล และอำเภอขนอม) 07 สิงหาคม 2561 3253
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 3252
ป.ป.ท. ร่วมลงนาม MOU พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการดำเนินคดี และการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 05 สิงหาคม 2561 3249
ปปท ๙ ร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 02 สิงหาคม 2561 3248
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 3246
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 3240
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๑๑ 25 กรกฎาคม 2561 3239
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่น 2 ประจำปี 2561 พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 25 กรกฎาคม 2561 3238
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 25 กรกฎาคม 2561 3237
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๑๐ 24 กรกฎาคม 2561 3234
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเจ้าภาพรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 24 กรกฎาคม 2561 3233
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา (12 สิงหาคม 2561) 24 กรกฎาคม 2561 3232
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 23 กรกฎาคม 2561 3230
ป.ป.ท. จับมือ อบต. บางแก้ว “ลงนามประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ” ลดความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร พร้อมต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 23 กรกฎาคม 2561 3227
ปปท.๙ ลงตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 20 กรกฎาคม 2561 3226
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง โรงเรียนบ้านปาแตรายอ จังหวัดยะลา 20 กรกฎาคม 2561 3225
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานสัมมนาสาธารณะ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย" 20 กรกฎาคม 2561 3224
ปปท ๙ ร่วมสนับสนุนสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ 19 กรกฎาคม 2561 3222
รวมใจ ป.ป.ท. จิตอาสาพัฒนาวัด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 20 กรกฎาคม 2561 3221
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงกรไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่ัจังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กรกฎาคม 2561 3220
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะสำนักงานคณะกรรมการอิสระป้องกันและปราบปรามการทุจริตฮ่องกง เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้าราชการ 19 กรกฎาคม 2561 3219
ปปท. เขต 8 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นทีห 19 กรกฎาคม 2561 3218
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงกรไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านในโหนด ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 13 กรกฎาคม 2561 3215
ปปท.เขต 8 ประชุมกำหนดแนวทางดำเนินโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริตกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงกรไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพังงา 12 กรกฎาคม 2561 3214
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ Mr. Simon Peh ประธานสำนักงานคณะกรรมการอิสระป้องกันและปราบปรามการทุจริตฮ่องกง (ICAC) 13 กรกฎาคม 2561 3213
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 12 กรกฎาคม 2561 3206
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๙ 11 กรกฎาคม 2561 3205
ปปท.๙ ลงตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 10 กรกฎาคม 2561 3204
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กรกฎาคม 2561 3201
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะ CIAA เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานฯ 04 กรกฎาคม 2561 3193
ป.ป.ท. เตรียมร่วมดำเนินการจัดทำร่างเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 04 กรกฎาคม 2561 3192
ปปท.๙ ประชุมการดำเนินโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริตกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 03 กรกฎาคม 2561 3188
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๘ 29 มิถุนายน 2561 3187
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 242 ปี การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา 28 มิถุนายน 2561 3186
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช 28 มิถุนายน 2561 3179
ปปท๙ ร่วมโครงการเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง ประจำปี ๒๕๖๑ 25 มิถุนายน 2561 3172
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 21 มิถุนายน 2561 3164
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดของโรงเรียน 18 มิถุนายน 2561 3158
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 18 มิถุนายน 2561 3152
ป.ป.ท. ร่วมศึกษารูปแบบพฤติการณ์ในการทุจริตระบบการธนาคาร : กรณีการทุจริตของพนักงานรับฝากเงินและตราสาร 18 มิถุนายน 2561 3151
ป.ป.ท. บูรณาการ 4 หน่วยงานงานขับเคลื่อนการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 18 มิถุนายน 2561 3150
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดกระบี่ 15 มิถุนายน 2561 3149
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดพังงา 14 มิถุนายน 2561 3148
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 15 มิถุนายน 2561 3147
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดภูเก็ต 13 มิถุนายน 2561 3142
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดของโรงเรียน 11 มิถุนายน 2561 3141
ป.ป.ท. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 13 มิถุนายน 2561 3140
สำนักงาน ป.ป.ท. สนธิกำลัง ปปป. เดินหน้าปฏิบัติการยุทธการปราบโกง ตรวจสอบทุจริตการออกโฉนดที่่ดินจังหวัดสระบุรี 09 มิถุนายน 2561 3139
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือด้านการปราบปรามการทุจริต 07 มิถุนายน 2561 3137
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุม IRG สมัยที่ 9 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 05 มิถุนายน 2561 3136
สำนักงาน ป.ป.ท. ผนึกกำลังธนาคารพาณิชย์ไทย 15 ธนาคาร ยกระดับการตรวจสอบและเชื่อมโยงเส้นทางการเงินในคดีทุจริตในภาครัฐ 04 มิถุนายน 2561 3135
ป.ป.ท. จัด Workshop หาแนวทางมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต "กรณีเงินออมชราภาพของผู้ประกันตน" 31 พฤษภาคม 2561 3130
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมศึกษารูปแบบพฤติการณ์ สืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่มิชอบด้วยกฏหมาย 30 พฤษภาคม 2561 3128
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงาน เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดระนอง 25 พฤษภาคม 2561 3126
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๗ 23 พฤษภาคม 2561 3119
ป.ป.ท. จับมือ ACT เตรียมยกระดับหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ สร้างเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทุจริตให้เป็นมาตรฐานสากล 24 พฤษภาคม 2561 3113
ป.ป.ท. ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง (กรณีการจัดซื้อผ้าห่ม) 22 พฤษภาคม 2561 3111
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ 21 พฤษภาคม 2561 3107
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๖ 18 พฤษภาคม 2561 3105
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมศึกษารูปแบบการทุจริตกรณีการสมรสอำพรางของชาวต่างชาติต่อความมั่นคงของประเทศ 18 พฤษภาคม 2561 3104
คณะกรรมการ กปนร. ประชุมพิจารณาผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ฯ (One Map) 18 พฤษภาคม 2561 3103
ปปท ๙ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน 17 พฤษภาคม 2561 3100
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๕ 16 พฤษภาคม 2561 3099
ปปท.๙ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 15 พฤษภาคม 2561 3095
สำนักงาน ป.ป.ท. วางทิศทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนธรรมาภิบาล 16 พฤษภาคม 2561 3094
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. บรรยายพิเศษในโครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตของบุคลากรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 11 พฤษภาคม 2561 3089
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง 11 พฤษภาคม 2561 3088
ผอ.ปปท.เขต 9 ได้รับเชิญจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่ให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 11 พฤษภาคม 2561 3086
ปปท. เขต 8 จัดกิจกรรมอมรมเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08 พฤษภาคม 2561 3081
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๔ 09 พฤษภาคม 2561 3080
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกตรวจสอบการจัดซื้อผ้าห่มแจกผู้ยากไร้ในจังหวัดสิงห์บุรี พบคุณภาพผ้าห่มและน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน 06 พฤษภาคม 2561 3076
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาศักยภาพงานวิชาการ “เตรียมจัดทำรายการผลการศึกษารูปแบบการทุจริต” 03 พฤษภาคม 2561 3069
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกขยายผลตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง เพิ่ม 28 แห่ง 03 พฤษภาคม 2561 3068
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ตั้งเป้า “เสริมสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน” 03 พฤษภาคม 2561 3066
สำนักงาน ป.ป.ท. แถลงผลการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 76 ศูนย์ฯ พบส่อทุจริต 67 จังหวัด ไม่พบทุจริต 9 จังหวัด 30 เมษายน 2561 3062
สำนักงาน ป.ป.ท. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพบส่อทุจริตเพิ่ม 60 จังหวัด 91% ของงบประมาณ 26 เมษายน 2561 3060
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 25 เมษายน 2561 3055
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือกรมการขนส่งทางบกประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน “เพิ่มอาวุธการตรวจสอบคดีทุจริตในภาครัฐ” 23 เมษายน 2561 3049
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๑-๓ 19 เมษายน 2561 3045
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 19 เมษายน 2561 3044
สำนักงาน ป.ป.ท. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพบส่อทุจริตเพิ่ม 56 จังหวัด 89% ของงบประมาณ 11 เมษายน 2561 3041
ผอ.ปปท.๙ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 10 เมษายน 2561 3035
ปปท.๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบดูดทรายในแม่น้ำปากบาง ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 10 เมษายน 2561 3034
ปปท๙ ร่วมสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ฯ กับ เทศบาลตำบลระโนด จังหวัดสงขลา 10 เมษายน 2561 3030
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร “ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561" 10 เมษายน 2561 3029
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามผลการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐฯ 46 หน่วยงาน 09 เมษายน 2561 3026
สำนักงาน ป.ป.ท. และ สำนักจเร กอ.รมน. แสดงเจตจำนงร่วมในการพัฒนาความร่วมมือด้านการร้องทุกข์ร้องเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 05 เมษายน 2561 3025
สำนักงาน ป.ป.ท. สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงระยะเร่งด่วนกรณีทุจริตเงินอุดหนุนสงเคราะห์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 37 แห่ง 03 เมษายน 2561 3017
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนามร่วมมือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)ร่วมศึกษาวิจัย ส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 02 เมษายน 2561 3016
ปปท๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนฯ จังหวัดสง่่ขลา 29 มีนาคม 2561 3011
ปปท.๙ ตรวจสอบชาวประมงหาดใหญ่ร้องขอความเป็นธรรม ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ 27 มีนาคม 2561 3003
สำนักงาน ป.ป.ท. สรุปการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง พบส่อทุจริต 4 นิคมฯ 1 ศูนย์ประสานงานโครงการฯ และ 1 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 26 มีนาคม 2561 2996
สำนักงาน ป.ป.ท. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพบส่อทุจริตเพิ่ม 53 จังหวัด 87% ของงบประมาณ 26 มีนาคม 2561 2995
ป.ป.ท. ผนึกกำลังบูรณาการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายคดีทุจริตกองทุนเสมาฯ 23 มีนาคม 2561 2994
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกตรวจสอบทุจริตการใช้จ่ายงบฯ ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 22 มีนาคม 2561 2991
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบเงินคนไร้ที่พึ่งศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 22 มีนาคม 2561 2990
ปปท ๙ ตรวจสอบนิคมมสร้างคนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 21 มีนาคม 2561 2989
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีประชุมนานาชาติเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อต้านการทุจริตฯ พร้อมยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 20 มีนาคม 2561 2986
สำนักงาน ป.ป.ท. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง (13 กุมภาพันธ์ –18 มีนาคม 2561) 20 มีนาคม 2561 2982
ปปท. เขต 8 ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน การก่อสร้างโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 16 มีนาคม 2561 2978
ปปท.๙ ตรวจสอบทุจริตเงินผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล 19 มีนาคม 2561 2976
ปปท. เขต 8 จัดอบรมแกนนำเครือข่าย ครั้งที่ 2 ภายใต้ #โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 มีนาคม 2561 2973
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการฯ กรณีพบพฤติการณ์ผิดปกติในการเบิกจ่ายเงินของนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 16 มีนาคม 2561 2971
ปปท๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบดูดและขุดดินในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในจังหวัดตรัง 15 มีนาคม 2561 2970
ปปท ๙ ร่วมสังเกตการณ์ กระทรวงแรงงาน รวมพลังเครือข่ายแรงงานร่วมต้านทุจริต 14 มีนาคม 2561 2969
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคณะทำงานฯ กรณีทุจริตการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ฯ ของนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 15 มีนาคม 2561 2968
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบทุจริตเงินคนจนของนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี 15 มีนาคม 2561 2967
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 13 มีนาคม 2561 2963
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. จับกุมตำรวจนอกรีต ทุจริตเรียกรับเงินแลกยึดรถ 12 มีนาคม 2561 2958
ป.ป.ท. แจงความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง (13 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงปัจจุบัน) 12 มีนาคม 2561 2957
สำนักงาน ป.ป.ท. พบหลักฐานส่อทุจริตเงินคนจนจังหวัดนครพนม 09 มีนาคม 2561 2951
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้สัมภาษณ์สื่อยักษ์ใหญ่จากสเปน กรณีนักศึกษาไทยเปิดโปงขบวนการทุจริตเงินคนจนในจังหวัดขอนแก่น 09 มีนาคม 2561 2950
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 09 มีนาคม 2561 2949
ปปท๙ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 08 มีนาคม 2561 2948
ปปท๙ ร่วมสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ฯ กับ จังหวัดปัตตานี 07 มีนาคม 2561 2947
ปปท.เขต 8 บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 07 มีนาคม 2561 2944
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกรอบแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ “เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย” 07 มีนาคม 2561 2943
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะจเร กอ.รมน. ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานฯ ด้านการร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต 05 มีนาคม 2561 2939
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐ “สร้างต้นแบบในองค์กร” ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 26 กุมภาพันธ์ 2561 2924
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 23 กุมภาพันธ์ 2561 2923
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ สำนักงาน ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม และคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 กุมภาพันธ์ 2561 2921
สำนักงาน ปปท.เขต 8 ออกปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการรับเงินช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งจังหัดสุราษฎร์ธานี 22 กุมภาพันธ์ 2561 2918
สำนักงาน ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการฯ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จากกรณีการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง 21 กุมภาพันธ์ 2561 2916
ป.ป.ท. มอบโล่เชิดชูบุคคลตัวอย่างผู้มีความกล้าหาญ ไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้อง และไม่ทนต่อการทุจริต 20 กุมภาพันธ์ 2561 2915
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 2903
กรรรมการ ป.ป.ป. ผุู้บริหาร ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กุมภาพันธ์ 2561 2902
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่บริเวณปลายแหลมตะลุมพุก เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 17 กุมภาพันธ์ 2561 2901
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และต่อต้านการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมาย ป.ป.ช. และ กฎหมาย ป.ป.ท. 15 กุมภาพันธ์ 2561 2900
ปปท เขต 8 ลงพื้นทีตรวจสอบกรณีการดำเนินการ ศูนย์คุ้มครองคนไร่ที่พึ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กุมภาพันธ์ 2561 2899
ปปท. เขต 8 จัดอบรมเสริมสร้างแกนนำเครือข่าย ภายใต้โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2561 2898
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกตรวจสอบทุจริตการเบิกจ่ายเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 2897
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับสินบน เพื่อให้ความช่วยเหลือทางคดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 2896
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานสถาปนากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ครบรอบ 26 ปี 15 กุมภาพันธ์ 2561 2894
PCAC Model : สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน 46 หน่วยงาน เปิดกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตเพื่อปิดโอกาสความเสี่ยงในการรับสินบนทุกรูปแบบ 09 กุมภาพันธ์ 2561 2884
การเร่งรัด ติดตามคดีทุจริตการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้า 08 กุมภาพันธ์ 2561 2875
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือ “อุตสาหกรรมจังหวัด” ร่วมลงนาม MOU เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ ยกระดับการให้บริการ อำนวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาต และต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 07 กุมภาพันธ์ 2561 2873
ปปท ๙ และ ปปท.อาสา ของสำนักงาน ปปท. เขต ๙ ระดมความคิดฯ 02 กุมภาพันธ์ 2561 2870
ปปท ๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบสนาม ๒ แห่งในจังหวัดพัทลุง 01 กุมภาพันธ์ 2561 2869
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 01 กุมภาพันธ์ 2561 2868
ปปท๙ จัดโครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ปี ๒๕๖๑ 31 มกราคม 2561 2866
การประกาศเจตนารมณ์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. 05 กุมภาพันธ์ 2561 2865
ปปท ๙บรรยายพิเศษ กองบิน ๕๖ สงขลา 01 กุมภาพันธ์ 2561 2860
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ครั้งที่ 1/2561 31 มกราคม 2561 2858
ผลงานผู้ชนะการประกวด โครงการประกวดคลิปวีดิโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 31 มกราคม 2561 2857
๑ ทศวรรษ สำนักงาน ป.ป.ท. กับการมุ่งมั่นและยืนหยัด ขจัดการทุจริตในภาครัฐ ให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย 27 มกราคม 2561 2855
ปปท ๙ ร่วมกับ สตง. ตรวจสอบ อควาเรียมหอยสังข์ 26 มกราคม 2561 2854
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวน การใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 24 มกราคม 2561 2849
ปปท ๙ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ ประจำปีงปม. พ.ศ. ๒๕๖๑ 24 มกราคม 2561 2830
สำนักงาน ป.ป.ท. สานพลังสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 18 มกราคม 2561 2828
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิปวีดิโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 17 มกราคม 2561 2822
ปปท.๙ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 16 มกราคม 2561 2821
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวด โครงการประกวดคลิปวีดิโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 16 มกราคม 2561 2820
ปปท ๙ ตรวจสอบ อควาเรียมหอยสังข์ 12 มกราคม 2561 2819
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 01 มกราคม 2561 2814
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 เสริมแนวทาง "ประชารัฐ ขจัดทุจริต" 27 ธันวาคม 2560 2813
สำนักงาน ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตโกง “ออกโฉนดบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก.” 26 ธันวาคม 2560 2791
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการเสริมสร้างแกนนำ เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 22 ธันวาคม 2560 2790
พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท. เขต ๙ บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖ 20 ธันวาคม 2560 2789
พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท. เขต ๙ บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร อบจ.ยะลา 19 ธันวาคม 2560 2788
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบางแวก กรุงเทพฯ 21 ธันวาคม 2560 2787
ป.ป.ท. ผนึกกำลัง 46 หน่วยงาน “ด้านการค้า การลงทุน” ร่วมลงนาม MOU เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 20 ธันวาคม 2560 2784
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2560 14 ธันวาคม 2560 2766
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี ๒๕๖๐ 09 ธันวาคม 2560 2762
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดเวทีพัฒนาแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร "หลักสูตรเบื้องต้น" รุ่นที่ 8/2560 08 ธันวาคม 2560 2761
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 05 ธันวาคม 2560 2760
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560 04 ธันวาคม 2560 2755
สำนักงาน ป.ป.ท. วางแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคล "เพิ่มสมรรถนะหลักของบุคลากร ประจำปี 2560" 01 ธันวาคม 2560 2753
สำนักงาน ป.ป.ท.ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสรับฟังการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 30 พฤศจิกายน 2560 2752
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง โครงการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 28 พฤศจิกายน 2560 2749
ปปท๙ ร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไม้ดำ-เจ้าพะ จังหวัดตรัง 24 พฤศจิกายน 2560 2746
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมองค์ความรู้ให้กับ ศปท. “จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของกระบวนงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต” 23 พฤศจิกายน 2560 2731
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment - ITA) 22 พฤศจิกายน 2560 2730
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับสถานบริการย่านเมืองสมุทรปราการและบางพลี 20 พฤศจิกายน 2560 2720
การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 18 พฤศจิกายน 2560 2719
การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 16 พฤศจิกายน 2560 2717
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกรณีเจ้าหน้าที่รัฐรับส่วยคดีค้ามนุษย์ 14 พฤศจิกายน 2560 2704
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติฯ 06 พฤศจิกายน 2560 2698
เครือข่าย ปปท. 9 แจ้งเบาะแส เทศบาลตำบลนาสีทอง ฝังกลบขยะริมคลองสาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560 2695
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดนวลนรดิศวรวิหาร 02 พฤศจิกายน 2560 2693
ปปท. เขต 8 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา ร่วมตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพังงา 31 ตุลาคม 2560 2692
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารหน่วยงานฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 01 พฤศจิกายน 2560 2684
ปปท. เขต 8 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา ร่วมตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพังงา 30 ตุลาคม 2560 2683
ปปท. เขต ๙ เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560 2680
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับนายฟรานเชสโก เชชชี่ ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านทุจริตจากสำนักงานป้องกันยาเสพติด และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 30 ตุลาคม 2560 2679
“จิตอาสา ป.ป.ท.” ร่วมทำดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ 27 ตุลาคม 2560 2677
ปปท๙ ร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนแนวทางการปฏิบัติงานการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สน.ศอ.ปส.จชต. 25 ตุลาคม 2560 2676
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดทำรายงานการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย 25 ตุลาคม 2560 2672
ปปท. เขต 8 ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จากใจถวายแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 24 ตุลาคม 2560 2671
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม สังเกตการณ์การดำเนินการโครงการ งบรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดชุมพร 17 ตุลาคม 2560 2665
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ 13 ตุลาคม 2560 2659
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับโครงการอาคารโรงฝึกงาน ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต 12 ตุลาคม 2560 2657
ปปท.๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบหมู่ที่ ๘ บ้านเกาะน้ำรอบ ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 11 ตุลาคม 2560 2656
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ในพื้นที่ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 09 ตุลาคม 2560 2655
ปปท.๙ ร่วมตรวจสังเกตการณ์โครงการงบกลุ่มจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 06 ตุลาคม 2560 2654
ปปท.๙ ร่วมตรวจสังเกตการณ์การแถลงข่าว รายงานผลการดำเนินโครงการ 9101 ประจำจังหวัดสงขลา 09 ตุลาคม 2560 2653
สำนักงาน ป.ป.ท. แจงข้อเท็จจริงกรณีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเบี้ยประชุม คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริตการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้า 06 ตุลาคม 2560 2652
ปปท.๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ ๙๐๑๐ 03 ตุลาคม 2560 2651
ปปท. เขต 8 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดกระบี่ 06 ตุลาคม 2560 2650
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการโครงการ 9101 04 ตุลาคม 2560 2649
นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเข้าพบพนักงาน ป.ป.ท. กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา 04 ตุลาคม 2560 2647
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการโครงการ 9101 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 03 ตุลาคม 2560 2645
อย่าให้ใครว่าไทย "ขี้โกง" 02 ตุลาคม 2560 2644
ปปท.๙ ตรวจสอบโครงการ ๙๑๐๑ ม.๕ ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 28 กันยายน 2560 2643
ป.ป.ท. ร่วมกับภาคีองค์กรภาคประชาชนต่อต้านทุจริต ขับเคลื่อนแผนงานเครือข่ายประจำปี 2560-2561 พร้อมเสนอความเห็นประกอบร่าง พ.ร.บ.การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 28 กันยายน 2560 2642
ปปท.๙ ร่วมตรวจสังเกตการณ์โครงการงบกลุ่มจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 27 กันยายน 2560 2640
ปปท.เขต 8 ร่วมติดตามเร่งรัด การดำเนินการโครงการฯ งบเพิ่มเติม ปี 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช 22 กันยายน 2560 2638
ปปท.เขต 8 ร่วมติดตามเร่งรัด การดำเนินการโครงการฯ งบเพิ่มเติม ปี 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช 21 กันยายน 2560 2637
ปปท.๙ ร่วมตรวจสังเกตการณ์โครงการงบกลุ่มจังหวัด (ปัตตานี ) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ 25 กันยายน 2560 2636
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารหน่วยงานฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 22 กันยายน 2560 2635
ชาวบ้าน “อุบลราชธานี” ยื่นเรื่องให้ ป.ป.ท. ตรวจสอบการทำประชาคมพิจารณ์ไม่โปร่งใสของ อบต.หนองช้างใหญ่ เตรียมสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 22 กันยายน 2560 2632
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 20 กันยายน 2560 2631
ปปท.๙ ร่วมตรวจสังเกตการณ์โครงการงบกลุ่มจังหวัด (ปัตตานี ) ประจำปี ๒๕๖๐ 19 กันยายน 2560 2630
ป.ป.ท. ร่วมสร้างพลัง “พนักงาน อ.ส.ค. ต่อต้านคอร์รัปชัน” 18 กันยายน 2560 2629
ปปท.๙ ร่วมตรวจติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งปม.รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของจังหวัดสตูล 14 กันยายน 2560 2628
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีการก่อสร้างถนนเส้น บ้านหัวไทร - บ้านบางอุดม ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเบาะแสจาก 07 กันยายน 2560 2624
ป.ป.ท. ผนึกกำลังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เข้าจับกุมผู้ต้องหายักยอกอาวุธปืนราชการ 11 กันยายน 2560 2623
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 05 กันยายน 2560 2622
ป.ป.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๐ พร้อมขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 06 กันยายน 2560 2620
ป.ป.ท. ร่วมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐแก้คดีทุจริต ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต UNCAC 01 กันยายน 2560 2613
ป.ป.ท. เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 30 สิงหาคม 2560 2610
ป.ป.ท. ร่วมมือ ป.ป.ช. และตำรวจ ป.ป.ป. จับกุมผู้ถูกกล่าวหารับผลประโยขน์แลกใบอนุญาตกิจการพลังงานเชื่อเพลิง 29 สิงหาคม 2560 2608
ป.ป.ท. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ " จิตอาสา พัฒนาวัด" ถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ครบ 60 ปี 25 สิงหาคม 2560 2606
ป.ป.ท. ร่วมพัฒนาสื่อเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันในยุคสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร 23 สิงหาคม 2560 2605
ศอตช. ลุยสอบทุจริตออกโฉนดที่ดินกว่า 200 ไร่ ในพื้นที่ภูเรือ 21 สิงหาคม 2560 2604
สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับน้อง ๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 สิงหาคม 2560 2603
ปปท.๙ ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินวัดระโนด 23 สิงหาคม 2560 2602
ปปท.๙ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก จังหวัดสงขลา 23 สิงหาคม 2560 2601
ปปท. เขต 8 เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มณฑลทหารบกที่ 45 18 สิงหาคม 2560 2593
สำนักงาน ป.ป.ท. ส่งมอบดอกไม้จันทน์จากใจ ถวายแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ 17 สิงหาคม 2560 2592
บรรยาย “สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ฯ” 17 สิงหาคม 2560 2591
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ลานวัดโพธิ์นิมิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 สิงหาคม 2560 2589
ปปท. เขต 8 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องการและปราบปรามการทุจริต จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 11 สิงหาคม 2560 2588
ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากร 08 สิงหาคม 2560 2587
ปปท. เขต 8 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ของจังหวัดระนอง 08 สิงหาคม 2560 2586
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐ กับ ปปท.๙ 12 สิงหาคม 2560 2585
ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 12 สิงหาคม 2560 2584
ประชุมหารือแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์ งปม.รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๖๐ ของจังหวัดสงขลา 09 สิงหาคม 2560 2582
เยี่ยมเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมกับตรวจสอบโครงการ ๙๑๐๑ ณ จังหวัดตรัง 09 สิงหาคม 2560 2581
สปท.2 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 09 สิงหาคม 2560 2580
ตรวจสอบบุกรุกป่าสงวนผาดำ เทือกเขาวังพา ตำบลปาดังเบซา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 04 สิงหาคม 2560 2579
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชน ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 25 กรกฎาคม 2560 2578
ปปท. ๙ “ร่วมกันทำความดี บริจาคโลหิต” เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 03 สิงหาคม 2560 2577
ปปท.๙ ร่วมเป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการร่วมกับภาคีเครือข่าย การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น "โครงการเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง" 31 กรกฎาคม 2560 2576
ปปท.๙ กับเครือข่ายภาคประชาชน ฯ ร่วมจิตอาสาฯ จัดกิจกรรมบวชป่าต้นน้ำ ฯ 31 กรกฎาคม 2560 2575
ปปท.๙ กับเครือข่ายภาคประชาชน ฯ ร่วมจิตอาสาฯ จัดกิจกรรมบวชป่าต้นน้ำ ฯ 30 กรกฎาคม 2560 2574
ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช ๒๕๖๐ 31 กรกฎาคม 2560 2573
ปปท.๙ จัดอบรมหลักสูตร “สายสืบ CYBER ป.ป.ท.” รุ่นที่ ๖ ประจำจังหวัดสงขลา 25 กรกฎาคม 2560 2572
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมติดตามผลการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต้นแบบ ระยะที่ ๑ การรับเงินสมทบตามมาตรา ๔๐ นอกสถานที่ด้วยระบบสารสนเทศ 26 กรกฎาคม 2560 2571
ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีทุจริต การเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้า จ.สุโขทัย 26 กรกฎาคม 2560 2570
ป.ป.ท. รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 26 กรกฎาคม 2560 2569
“ชาวบ้านร้อง ป.ป.ท. ตรวจสอบรุกที่สาธารณะ จังหวัดสงขลา” 17 กรกฎาคม 2560 2568
ชาว ป.ป.ท. ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตั้งเป้า ๑,๐๐๐ ดอก เพื่อทูลเกล้าถวายฯ องค์ภูมิพล 17 กรกฎาคม 2560 2566
ป.ป.ท. จับมือ ๓ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมลงนาม MOU จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมมือเพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 13 กรกฎาคม 2560 2565
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ จัดอบรมเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร "สายสืบ CYBER ป.ป.ท." รุ่นที่ ๔ จังหวัดสตูล 06 กรกฎาคม 2560 2564
ป.ป.ท. เตรียมขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริการด้านการค้า การลงทุน อย่างโปร่งใส ไม่เรียกรับสินบนทุกรูปแบบ 05 กรกฎาคม 2560 2563
สำนักงาน ปปท.เขตพื้นที่ ๙ ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพัทลุง 04 กรกฎาคม 2560 2562
ปปท. ๙ เปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการ ประจำจังหวัดสตูล 05 กรกฎาคม 2560 2561
ป.ป.ท. ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกฯ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 05 กรกฎาคม 2560 2560
ปปท ๙ วิทยากรให้ความรู้กับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา 04 กรกฎาคม 2560 2559
สำนักงาน ปปท. เขต 8 บรรยาย หัวข้อ “การเฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และช่องทางการแจ้งเบาะแส” 23 มิถุนายน 2560 2558
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 7 22 มิถุนายน 2560 2557
ป.ป.ท. เตรียมจับมือ กฟภ. จัดทำโครงการต่อต้านการทุจริต ขับเคลื่อน "ธรรมาภิบาล" 03 กรกฎาคม 2560 2556
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ จัดอบรมเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร "สายสืบ CYBER ป.ป.ท." รุ่นที่ ๓ จังหวัดสงขลา 01 กรกฎาคม 2560 2555
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ จัดอบรมเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร "สายสืบ CYBER ป.ป.ท." รุ่นที่ ๒ จังหวัดตรัง 28 มิถุนายน 2560 2554
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ จัดอบรมเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร "สายสืบ CYBER ป.ป.ท." รุ่นที่ ๑ จังหวัดพัทลุง 27 มิถุนายน 2560 2553
ศอตช. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จังหวัดนครปฐม เร่งแก้ไขปัญหาการทุจริต และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 30 มิถุนายน 2560 2552
ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดภูเก็ต 28 มิถุนายน 2560 2550
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๕ 28 มิถุนายน 2560 2549
Phuket Smart City แห่งแรกของประเทศไทยขานรับนโยบายรัฐบาล “ ปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ” ลงนาม MOU กับ สำนักงาน ป.ป.ท. 27 มิถุนายน 2560 2548
ป.ป.ท. ระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมาตรฐานสากล ตามข้อเสนอของ สนช. 23 มิถุนายน 2560 2547
สำนักงาน ปปท.เขตพื้นที่ ๙ ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดตรัง 22 มิถุนายน 2560 2546
ป.ป.ท. ร่วมลงนาม MOU กับ 4 หน่วยงาน “พัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมความพอเพียงสู่การลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 21 มิถุนายน 2560 2545
สำนักงาน ปปท.เขตพื้นที่ ๙ ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสตูล 20 มิถุนายน 2560 2544
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดอบรมเครือข่าย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 15 มิถุนายน 2560 2542
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดอบรมเครือข่าย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 13 มิถุนายน 2560 2541
ตัวแทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 บรรยายเรื่อง อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. 07 มิถุนายน 2560 2540
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 19 มิถุนายน 2560 2539
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 19 มิถุนายน 2560 2538
ป.ป.ท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม “พัฒนางานวิชาการและบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม” เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15 มิถุนายน 2560 2535
ป.ป.ท.ประชุมหารือเตรียมจัดทำ (ร่าง) แนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 12 มิถุนายน 2560 2533
ปปท ๙ วิทยากรให้ความรู้กับ สำนักงานเทศบาลนครตรัง 09 มิถุนายน 2560 2532
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารหน่วยงานฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 05 มิถุนายน 2560 2531
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ ศึกษาดูงาน “การดำเนินรายการวิทยุแบบมืออาชีพ” 02 มิถุนายน 2560 2530
ป.ป.ท. ร่วมกับ อคส. ลงพื้นที่ตรวจสอบการทุจริต กรณีการเก็บรักษาข้าวในคลัง จ.นครสวรรค์ และ จ.กำแพงเพชร 02 มิถุนายน 2560 2529
รายงานผลการจัดทำโครงการสัมมนาและการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 01 มิถุนายน 2560 2528
สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ ๙ (สงขลา) ร่วมประชุมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๙ 31 พฤษภาคม 2560 2527
สำนักงำน ปปท. เขตพื้นที่ ๙ (สงขลำ) ประชุมคณะอนุกรรมกำรกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตจังหวัดนรำธิวำส 29 พฤษภาคม 2560 2526
สำนักงาน ป.ป.ท. ปิดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ 27 พฤษภาคม 2560 2523
บรรยายให้ความรู้ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 26 พฤษภาคม 2560 2522
เลขาธิการคณะกรรมการ ปปท. สนง. ปปท ๙ ร่วมด้วย DSI สตง. ปปช. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 25 พฤษภาคม 2560 2521
ปปท ๙ ร่วมกิจกรรมทำบุญ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา เพื่อชุมชน FM ๑๐๑.๐๐MHz 27 พฤษภาคม 2560 2520
ป.ป.ท. รุกตรวจสอบกรณีการถมดินทับ “ถนนสาธารณะ” ในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมเร่งแก้ปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ชาวบ้าน 25 พฤษภาคม 2560 2519
นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าตรวจเยี่ยม สนง.ปปท. เขต ๙ 24 พฤษภาคม 2560 2518
ป.ป.ท. หารือมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปูแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 18 พฤษภาคม 2560 2515
ปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการับสินบนทุกรูปแบบและให้บริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล 17 พฤษภาคม 2560 2514
หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบ แจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1206 17 พฤษภาคม 2560 2513
“เครือข่าย ปปท. เขต ๙ เป็นหูเป็นตา ร่วมติดตาม ตรวจสอบ สังเกตการณ์ และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ” 16 พฤษภาคม 2560 2512
พ.ต.ท. สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท. เขต ๙ การกำหนดแนวทางติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย 11 พฤษภาคม 2560 2511
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมชี้แจงทำความเข้าใจในแนวทางการติดตามตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 11 พฤษภาคม 2560 2510
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง “นำธรรมาภิบาลขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก ฯ” 09 พฤษภาคม 2560 2509
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ “ตรวจทุจริตโครงการตำบลละ ๕ ล้าน” 08 พฤษภาคม 2560 2508
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรม “กีฬาสร้างสัมพันธ์ต้านทุจริต” 05 พฤษภาคม 2560 2507
พันตำรวจโทสามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท.เขต๙ บรรยาย “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” และร่วมจัดรายการ “Happy Time กับ ปปท.” 03 พฤษภาคม 2560 2506
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือ ACT “ร่างกฎหมายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต”ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 02 พฤษภาคม 2560 2504
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หวังยกระดับผลงานมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมให้สูงขึ้น 28 เมษายน 2560 2502
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานต่อต้านการทุจริต ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่องค์การที่มีธรรมาภิบาล 27 เมษายน 2560 2501
การประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 27 เมษายน 2560 2499
นางกรชนก บุญทอง หัวหน้ากลุ่มงานปราบฯ เขต๙ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ปปท.เขต ๙ เข้าร่วมกิจกรรม “๑๓๕ ปี วันศาลยุติธรรม” 21 เมษายน 2560 2498
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ 21 เมษายน 2560 2497
พ.ต.ท. สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท.เขต๙ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรของ “ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้” 20 เมษายน 2560 2494
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ ๒ สร้างคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐของประเทศสู่ความเป็นมืออาชีพ 18 เมษายน 2560 2493
สำนักงาน ปปท. เขต ๘ โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต ตรวจสอบโครงการทำถนนในพืนที่อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 12 เมษายน 2560 2492
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ "สืบสานความรัก ความสามัคคี น้องพี่ ป.ป.ท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐" 11 เมษายน 2560 2489
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ 4 04 เมษายน 2560 2488
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๑๗ ปี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 10 เมษายน 2560 2487
ป.ป.ท. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบการดำเนินงานเร่งด่วน เพื่อยกระดับผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย 06 เมษายน 2560 2486
ป.ป.ท. จับมือสำนักงานประกันสังคม “ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล” สู่หน่วยงานต้นแบบการบริหารองค์กรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 04 เมษายน 2560 2484
ป.ป.ท. เร่งรัดสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริตการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้า 03 เมษายน 2560 2483
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 01 เมษายน 2560 2480
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. 31 มีนาคม 2560 2479
เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการงานยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 มีนาคม 2560 2478
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการงานยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน 21 มีนาคม 2560 2477
พ.ต.ท. สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท.เขต๙ เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และการใช้งบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 มีนาคม 2560 2474
พันตำรวจโทสามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท. เขต ๙ นำเจ้าหน้าที่ ปปท. ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลาและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าบริเวณจุดชมทะเลหมอกเหมืองลาบู อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 25 มีนาคม 2560 2472
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 17 มีนาคม 2560 2471
ป.ป.ท. ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง 23 มีนาคม 2560 2470
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รับเรื่องร้องเรียนจาก ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม 22 มีนาคม 2560 2469
พันตำรวจโทสามารถ ไชยณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต ๙ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ปปท. เขต ๙ เข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้ง“ศูนย์เบตงต้านโกง”และร่วมเสวนาวิธีการป้องกันการทุจริตโดยภาคประชาชนและแนวทางการร้องเรียน ณ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 22 มีนาคม 2560 2468
พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท. เขต ๙ บรรยายให้ความรู้แก่กำลังพลของกองบิน ๕๖ 21 มีนาคม 2560 2467
สำนักงาน ป.ป.ท. แจงแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 20 มีนาคม 2560 2466
รายการแผ่นดินไทยใสสะอาด (Transparent Thailand) 17 มีนาคม 2560 2465
พ.ต.ท. สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท. เขต ๙พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อ ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาส 14 มีนาคม 2560 2463
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคม 15 มีนาคม 2560 2462
พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท.เขต ๙ นำเจ้าหน้าที่ ปปท. ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการพัฒนาพื้นที่ของมัสยิดในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ ปรับภูมิทัศน์มัสยิด 300 ปี จังหวัดนราธิวาส 14 มีนาคม 2560 2461
พ.ต.ท. สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท. เขต ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 14 มีนาคม 2560 2460
พ.ต.ท. สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท. เขต ๙ นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ "โฮมสเตย์" ที่ก่อสร้างรุกล้ำทะเลสาบสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 13 มีนาคม 2560 2457
พันตำรวจโทสามารถ ไชยณรงค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลสิงหนคร จ.สงขลา 07 มีนาคม 2560 2455
สำนักงาน ป.ป.ท. ศึกษาดูงานระบบ “สำนวนอิเล็กทรอนิกส์” ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง สู่ความก้าวหน้าการบริหารจัดการคดีทุจริต 09 มีนาคม 2560 2454
นางประไพพรรณ รัตนะ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกัน บรรยายให้ความรู้ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปัตตานี 08 มีนาคม 2560 2453
ผอ. ปปท. ๙ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ 06 มีนาคม 2560 2452
เครือข่ายภาคประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 01 มีนาคม 2560 2451
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารหน่วยงานฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน 27 กุมภาพันธ์ 2560 2450
ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความคดีทุจริต 24 กุมภาพันธ์ 2560 2447
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 บรรยายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. ในกับกำลังพลของกองบิน 7 กองทัพอากาศ 22 กุมภาพันธ์ 2560 2446
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นเครือข่ายภาคประชารัฐ 22 กุมภาพันธ์ 2560 2444
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต 8 เข้าพบยุติธรรมจังหวัด 21 กุมภาพันธ์ 2560 2443
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต 8 เข้าพบยุติธรรมจังหวัด 20 กุมภาพันธ์ 2560 2442
ป.ป.ท. ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบวินัย เขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการปราบปรามการทุจริต พร้อมผลักดันความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง 20 กุมภาพันธ์ 2560 2441
ป.ป.ท. ลุย 16 กุมภาพันธ์ 2560 2440
นายจิรวัฒน์ สุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำนวนคดีทุจริตผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงาน ป.ป.ท. 15 กุมภาพันธ์ 2560 2437
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต 8 เข้าพบยุติธรรมจังหวัด 03 กุมภาพันธ์ 2560 2435
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต 8 เข้าพบยุติธรรมจังหวัด 01 กุมภาพันธ์ 2560 2434
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต 8 เข้าพบยุติธรรมจังหวัด 31 มกราคม 2560 2433
เจ้าหน้าที่เขต 8 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ ของ ป.ป.ท. และการดำเนินการทางวินัย ให้กับ ข้าราชการ 27 มกราคม 2560 2432
ปปท.๙ จัดอบรม/สัมนาเครือข่ายภาคประชาสังคมเสริมสร้างธรรมาภิบาลต้อต้านการทุจริต รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ 19 มกราคม 2560 2428
ปปท.เขต 9 จัดกิจกรรม อบรม/สัมนาเครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังปัญหาการทุตริต รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ 18 มกราคม 2560 2425
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายภาคประชาชน สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการทุจริต รุ่นที่ 1 22 ธันวาคม 2559 2415
ปปท.เขต 9 จัดกิจกรรม ประชุม/เตรียมความพร้อม/สร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังปัญหาการทุตริต พื้นที่ จ.สงขลา 21 ธันวาคม 2559 2414
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและอาสาสมัครหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 ธันวาคม 2559 2412
สำนักงาน ปปท.เขต 8 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร #การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15 ธันวาคม 2559 2411
ปปท.เขต 9 จัดกิจกรรม ประชุม/เตรียมความพร้อม/สร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังปัญหาการทุตริต พื้นที่ จ.สตูล 16 ธันวาคม 2559 2410
ปปท.เขต 9 จัดวิทยากรบรรยายหลักสูตร“การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 08 ธันวาคม 2559 2405
ปปท. ๙ ร่วม โครงการ “รณรงค์ คนไทยไม่โกง เพื่อถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ” 08 ธันวาคม 2559 2403
ผอ.ปปท.เขต 9 นำเจ้าหน้าที่ ปปท. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าด่านชายแดนตาบา ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 29 พฤศจิกายน 2559 2397
ปปท.9 ร่วมประชุมหารือแนวทางแนวทางทำงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 22 พฤศจิกายน 2559 2394
สำนักงาน ป.ป.ท. โดย สำนักคุ้มครองและป้องกัน (สคป.) จัดกิจกรรมอบรมวิทยากรพลังประชารัฐภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 10 พฤศจิกายน 2559 2387
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการสัมมนาสาธารณะ (รับฟังความคิดเห็น) หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7 10 พฤศจิกายน 2559 2386
ผอ.ปปท.9 นำเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 08 พฤศจิกายน 2559 2385
ป.ป.ท.เขต 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีลักลอบตัดไม้หวงห้ามในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 28 ตุลาคม 2559 2381
ปปท.9 ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตุการณ์ การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ตามโครงการรับจำนำข้าวปี 55/56 10 ตุลาคม 2559 2367
ศอตช. ปปท. เขต 9 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังเก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าวปี 55/56 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 29 กันยายน 2559 2364
ป.ป.ท. รวมพลังประชารัฐเสริมสร้างธรรมาภิบาลต้านทุจริต 26 กันยายน 2559 2358
ป.ป.ท. คว้ารางวัลผลงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีทุจริตคอร์รัปชัน” ด้านการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 20 กันยายน 2559 2348
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจสอบที่สาธารณะเทศบาลอำเภอเมืองสตูล 15 กันยายน 2559 2346
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 15 กันยายน 2559 2345
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมพิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ 12 กันยายน 2559 2337
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมเป็นเกียรติและสังเกตการณ์การประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมและร่วมวางแผนการดำเนินงานปี 2560 โครงการเครือข่ายเข้มแข็งคืนสุขสู่ชุมชน ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 07 กันยายน 2559 2330
ป.ป.ท. ร่วมงานเสวนาวิชาการ “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” 2559 06 กันยายน 2559 2328
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการสร้างถนนคอนกรีต ม.6 บ้านพะโค๊ะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 02 กันยายน 2559 2327
ป.ป.ท. ชูผลงาน“ข้าราชการต้นแบบ คนดีของแผ่นดิน ” เพื่อรวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 01 กันยายน 2559 2324
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” โครงการเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง ประจำปี 2559 31 สิงหาคม 2559 2323
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะทำงานด้านความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบริเวณพื้นที่เสี่ยงพรมแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 30 สิงหาคม 2559 2322
สำนักงาน ป.ป.ท.ต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการคลัง 31 สิงหาคม 2559 2321
สำนักงาน ปปท. เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 24 สิงหาคม 2559 2315
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมโครงการสัมมนาประชาคมข่าวหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยบังคับใช้กฎหมายอื่น ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมลีการ์เดนท์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 23 สิงหาคม 2559 2314
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาจรรยาข้าราชการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 21 สิงหาคม 2559 2311
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ในโครงการสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริธรรม และการป้องกันการทุจริตสัญจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 6 15 กรกฎาคม 2559 2295
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 08 กรกฎาคม 2559 2285
สำนักงาน ปปท. เขต 3 ดำเนินโครงการประสานบูรณาการป้องปรามทุจริตระหว่างหน่วยงาน ในเขตพื้นที่ 3 01 กรกฎาคม 2559 2284
ข้าราชการจาก The Commission for the Investigation of Abuse of Authority สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ป.ป.ท. 30 มิถุนายน 2559 2279
ดร.ฉัตร์ชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ปปท. เขต 9 29 มิถุนายน 2559 2278
ดร.ฉัตร์ชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ปปท. เขต ๘ 23 มิถุนายน 2559 2275
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง 22 มิถุนายน 2559 2271
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือการดำเนินงานภารกิจสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4 กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14 มิถุนายน 2559 2263
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงาน ปปท. เขต 6 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างคุณธรรม จัดโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 13 มิถุนายน 2559 2260
แนวทางออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 27 พฤษภาคม 2559 2253
สำนักงาน ปปท. เขต 3 ดำเนินโครงการประสานบูรณาการป้องปรามทุจริตระหว่างหน่วยงาน ในเขตพื้นที่ 3 27 พฤษภาคม 2559 2247
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 23 พฤษภาคม 2559 2241
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมสัมมนาเพื่อบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ปาหนัน โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 19 พฤษภาคม 2559 2239
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “ลดและปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเพื่อสร้างความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ลดความสูญเสียและขจัดรูรั่วไหลในการปฏิบัติราชการ” 12 พฤษภาคม 2559 2235
จุลสารกองการต่างประเทศ - FAD Weekly 02 พฤษภาคม 2559 2232
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม เรื่องแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 03 พฤษภาคม 2559 2220
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 และผู้แทนจาก ป.ป.ส. ภาค 8 เข้ารับฟัง ความเป็นมา ปัญหาอุปสรรคและแนวทางปฏิบัติ ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการกองทุนละ 5 แสนบาท) 02 พฤษภาคม 2559 2218
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมพิธีเปิด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 02 พฤษภาคม 2559 2216
สำนักงาน ปปท.เขต 9 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบขบวนการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบทับที่ชาวบ้าน ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 28 เมษายน 2559 2214
สำนักงาน ปปท. เขต 3 เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 1 27 เมษายน 2559 2213
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( VDO Conference) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559 27 เมษายน 2559 2212
สำนักงาน ปปท. เขต 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอุดกลบบ่อบาดาล ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 26 เมษายน 2559 2211
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทภารกิจของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน แก่ประชาชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 21 เมษายน 2559 2208
สำนักงาน ปปท. เขต 6 ร่วมเป็นวิทยากรรายการโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 "แผ่นดินไทยไสสะอาด" 21 เมษายน 2559 2205
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทภารกิจของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน แก่ประชาชนในพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 19 เมษายน 2559 2203
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมประชุมการจัดระเบียบและดูแลการรักษาความปลอดภัยกิจกรรมงานฟูลมูนปาร์ตี้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 เมษายน 2559 2200
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทภารกิจของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน แก่ประชาชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 18 เมษายน 2559 2199
สำนักงาน ปปท. เขต 3 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเเละรดน้ำดำหัวขอพรผู้อำนวยการสำนักงานเนื่องในขึ้นปีใหม่ไทย 12 เมษายน 2559 2195
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปปท. เขต 9 จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร ผอ.ปปท. เขต 9 เนื่องในวันปีใหม่ไทย 12 เมษายน 2559 2193
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทภารกิจของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน แก่ประชาชนในพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเทพา ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 11 เมษายน 2559 2192
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2559 08 เมษายน 2559 2191
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 07 เมษายน 2559 2185
สำนักงาน ป.ป.ท. โดยสำนักคุ้มครองและป้องกัน จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลโครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน 05 เมษายน 2559 2179
5 นักศึกษาพิษณุโลก เหยื่อตำรวจโหด เข้าร้อง สำนักงาน ปปท. เขต 6 30 มีนาคม 2559 2173
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2559 และลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่อำเภอกะพ้อและอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 29 มีนาคม 2559 2172
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2559 28 มีนาคม 2559 2169
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 25 มีนาคม 2559 2167
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน วันธรรมาภิบาล กปน. (MWA CG DAY) ประจำปี 2559 25 มีนาคม 2559 2165
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรม (กยจ.) และประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผ่านระบบ VDO Conference 23 มีนาคม 2559 2163
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ได้รับเกียรติเป็นวิทยาการเสาวนาหัวข้อ “การบูรณาการ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม พ.ศ.2559 (รุ่น 4 ) 22 มีนาคม 2559 2159
ค่านิยม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 22 มีนาคม 2559 2154
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สายด่วน 1206 และคู่มือสำหรับประชาชนกระบวนงานรับเรื่องราวร้องเรียน กล่าวหา ของสำนักงาน ป.ป.ท. ณ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 18 มีนาคม 2559 2153
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 9 ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภารกิจของหน่วยงานที่ประชาชนควรรู้” โครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม 17 มีนาคม 2559 2152
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สายด่วน 1206 และคู่มือสำหรับประชาชนกระบวนงานรับเรื่องราวร้องเรียน กล่าวหา ของสำนักงาน ป.ป.ท. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 มีนาคม 2559 2150
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สายด่วน 1206 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 มีนาคม 2559 2149
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 ตรวจเยี่ยมโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 มีนาคม 2559 2148
สำนักงาน ปปท.เขต 9 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 11 มีนาคม 2559 2139
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ร่วมกับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ณ ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 09 มีนาคม 2559 2138
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 10 มีนาคม 2559 2135
สำนักงานปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมและตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (กรณีปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 07 มีนาคม 2559 2133
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 07 มีนาคม 2559 2131
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 ตรวจเยี่ยมโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ณ ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 06 มีนาคม 2559 2130
สำนักงาน ปปท. เขต 6 ประสานภารกิจกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จับมือภาคีเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 03 มีนาคม 2559 2127
สำนักงาน ปปท. เขต 6 เข้ารับการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559 03 มีนาคม 2559 2120
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมมาตรการความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ณ หมู่บ้านวังหาร หมู่ที่ 10 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 01 มีนาคม 2559 2118
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 02 มีนาคม 2559 2117
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลและอาสาสมัครของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กุมภาพันธ์ 2559 2113
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ ตามมาตรา 103/7 และกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 26 กุมภาพันธ์ 2559 2112
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหากับพันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะทำงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต 25 กุมภาพันธ์ 2559 2111
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมติดตามโครงการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ณ ตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 กุมภาพันธ์ 2559 2110
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 29 กุมภาพันธ์ 2559 2109
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมติดตามโครงการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ณ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กุมภาพันธ์ 2559 2108
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะ เดินทางเยือนไทย เพื่อเข้าพบหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไทย และศึกษาดูงานหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมไทย 29 กุมภาพันธ์ 2559 2107
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท) ในพื้นที่ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 24 กุมภาพันธ์ 2559 2102
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ในพื้นที่ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 23 กุมภาพันธ์ 2559 2101
สำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา 23 กุมภาพันธ์ 2559 2100
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 20 กุมภาพันธ์ 2559 2097
สำนักงาน ป.ป.ท. โดยกองการต่างประเทศ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะสำหรับบุคลากร สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 18 กุมภาพันธ์ 2559 2095
สำนักงาน ปปท. เขต 6 ประสานภารกิจกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จับมือภาคีเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 18 กุมภาพันธ์ 2559 2093
สำนักงาน ปปท. เขต 6 ประสานภารกิจกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับยุติธรรมชุมชนในจังหวัด เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมสู่ท้องถิ่น 18 กุมภาพันธ์ 2559 2092
สำนักงาน ปปท. เขต 3 เข้าร่วมประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา 17 กุมภาพันธ์ 2559 2091
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 16 กุมภาพันธ์ 2559 2089
ปปท. เขตพื้นที่ 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีสะพานข้ามแม่น้ำตาปีชำรุด ตามโครงการของขวัญปีใหม่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 2086
ประชุมชี้แจงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. 11 กุมภาพันธ์ 2559 2083
พิธีอำลาคณะกรรมการสำนักงาน ป.ป.ท. เนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติงาน 11 กุมภาพันธ์ 2559 2082
ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ป.ป.ท. และกรรมการ ป.ป.ท. 11 กุมภาพันธ์ 2559 2080
สำนักงาน ปปท. เขต 7 เข้าตรวจและประสานข้อมูลโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท 10 กุมภาพันธ์ 2559 2076
สำนักงาน ปปท. เขต 4 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน” และหัวข้อ“การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และรับแจ้งเบาะแส การกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอรัปชั่น” 05 กุมภาพันธ์ 2559 2073
ขอเชิญร่วมเสนอผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดสื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2559 04 กุมภาพันธ์ 2559 2071
ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สำนักงาน ป.ป.ท. วันที่ 25 มกราคม 2559 25 มกราคม 2559 2056
สำนักงาน ปปท.เขต 4 บูรณาการร่วมกับสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม สำนักงานจังหวัดนครพนม, สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนมและศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ DSI และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนครพนม 22 มกราคม 2559 2053
สำนักงาน ปปท. เขต 6 ได้บรรยายให้ความรู้ หัวข้อสถานการณ์การทุจริตของไทย และบทบาทของสำนักงาน ป.ป.ท.(ศอตช.) กับการแก้ไขปัญหาทุจริต ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ จังหวัดนครสวรรค์ 21 มกราคม 2559 2050
สำนักงาน ปปท. เขต 6 ได้บรรยายให้ความรู้ หัวข้อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (วินัยเกี่ยวกับพัสดุ, งานดินขุดลอกแหล่งน้ำ) ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ 21 มกราคม 2559 2049
สำนักงาน ปปท. เขต 6 ได้บรรยายให้ความรู้ หัวข้อสถานการณ์การทุจริตของไทย และบทบาทของสำนักงาน ป.ป.ท.(ศอตช.) กับการแก้ไขปัญหาทุจริต ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 21 มกราคม 2559 2048
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม "ค่ายภูมิบุตรา" ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 19 มกราคม 2559 2045
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ได้บรรยายให้ความรู้แก่กำลังพลกองทัพเรือภาคที่ 2 ในหัวข้อ“สถานการณ์การทุจริตของไทยผลกระทบรูปแบบการทุจริต แนวทางการแก้ไขการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล” ณ กองทัพเรือภาคที่ 2 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 19 มกราคม 2559 2044
สำนักงาน ปปท.เขต 4 ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ณ เรือนจำกลางขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 19 มกราคม 2559 2043
สำนักงาน ปปท.เขต 9 ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เพื่อรับทราบการปฏิบัติราชการผ่านจอภาพ(Video Conference System) พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดสงขลา 18 มกราคม 2559 2041
สำนักงาน ปปท.เขต 4 ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เพื่อรับทราบการปฏิบัติราชการผ่านจอภาพ(Video Conference System) พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 18 มกราคม 2559 2039
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เพื่อประสานความเข้าใจกรณีส่งสำนวนการสอบสวน ตามมาตรา 30 และขอความร่วมมือในการสอดส่อง ตรวจสอบการดำเนินโครงการตำบลละ 5 ล้าน 15 มกราคม 2559 2038
สำนักงาน ปปท.เขต 9 จัดโครงการประสานและบูรณาการหน่วยงานภาครัฐด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 13 มกราคม 2559 2035
สำนักงาน ปปท.เขต 4 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคให้แก่มูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรัก 14 มกราคม 2559 2033
สำนักงาน ปปท. เขต 3 จัดทำโครงการทำบุญปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2559 13 มกราคม 2559 2032
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรมระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 10 มกราคม 2559 2029
สำนักงาน ปปท. เขต 9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ในอำเภอบางกล่ำ อำเภอควนเนียง และอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 08 มกราคม 2559 2028
สำนักงาน ปปท.เขต 4 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ร่วมปฏิบัติการหนองบัวแดง 2 เข้าตรวจค้นจับกุมเจ้าของร้านคาราโอเกะ หลอกลวงนำหญิงสาวชาวลาวเข้ามาค้าประเวณีพื้นที่อำเภอบ้านเผือ จังหวัดอุดรธานี 06 มกราคม 2559 2025
สำนักงาน ปปท.เขต 4 ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เพื่อรับทราบการปฏิบัติราชการผ่านจอภาพ (Video Conference System) พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 24 ธันวาคม 2558 2023
ผู้แทน สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมเป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการในโครงการเผยแพร่มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ และ ๑๐๓/๗ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 ธันวาคม 2558 2021
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 22 ธันวาคม 2558 2019
ผู้แทน สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมเป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการในโครงการสัมมนาให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 ธันวาคม 2558 2018
สำนักงาน ปปท.เขต4 บูรณาการร่วมกับ สำนักงาน ปปช จังหวัดสกลนคร, สตง จังหวัดสกลนคร และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ DSI และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดสกลนคร 18 ธันวาคม 2558 2017
สำนักงาน ปปท.เขต4 บูรณาการร่วมกับ ปปช จังหวัดอุดรธานี, สตง จังหวัดอุดรธานี และดีเอสไอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 ธันวาคม 2558 2016
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 05 ธันวาคม 2558 2010
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แสดงเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ บริเวณหน้าโรงแรมรีการ์เด้นท์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 10 ธันวาคม 2558 2005
สำนักงาน ปปท. เขต 9 จัดบูธนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 10 ธันวาคม 2558 2004
สำนักงาน ปปท.เขต ๔ ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตและร่วมจัดบูธนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส” ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น 09 ธันวาคม 2558 2001
สำนักงาน ปปท. เขต 3 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 09 ธันวาคม 2558 2000
ปปท. เขต 8 รณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ‪#‎ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น‬ ร่วมกับ สำนักงาน ปปช. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานภาคีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 09 ธันวาคม 2558 1999
ปปท. เขต 8 รณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่วันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น5 08 ธันวาคม 2558 1998
สำนักงาน ปปท. เขต ๖ จัดโครงการอบรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า จังหวัดพิจิตร 04 ธันวาคม 2558 1997
สำนักงาน ปปท. เขต ๖ จัดโครงการอบรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ จังหวัดตาก 04 ธันวาคม 2558 1996
สำนักงาน ปปท.เขต 9 จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 04 ธันวาคม 2558 1994
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดโครงการอบรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 02 ธันวาคม 2558 1988
สำนักงาน ปปท. เขต 3 จัดโครงการอบรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ 30 พฤศจิกายน 2558 1984
สำนักงาน ปปท. เขต 3 จัดโครงการอบรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดยโสธร 30 พฤศจิกายน 2558 1983
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference System) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 27 พฤศจิกายน 2558 1982
สำนักงาน ปปท. เขต 9 จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐพิทักษ์บ้านแลเมือง เขตพื้นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 2) 27 พฤศจิกายน 2558 1981
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ได้พบปะบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และการลงทะเบียนเป็นเครือข่าย ป.ป.ท. 26 พฤศจิกายน 2558 1980
สำนักงาน ปปท. เขต 9 จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐพิทักษ์บ้านแลเมือง เขตพื้นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 1) 25 พฤศจิกายน 2558 1978
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6 เปลี่ยนสถานที่ตั้งใหม่ 13 พฤศจิกายน 2558 1966
สำนักงาน ปปท.เขต ๒ หารือแนวทางในการตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้งบประมาณโครงการตำบลละ ๕ ล้านบาท โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับตำรวจภูธรภาค ๒ 05 พฤศจิกายน 2558 1959
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ร่วมพูดคุยกับเครือข่าย ป.ป.ท.ในการเฝ้าระวัง สอดส่อง การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 04 พฤศจิกายน 2558 1958
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา 30 ตุลาคม 2558 1957
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.ปส.จชต.) ครั้งที่ 1/2559 26 ตุลาคม 2558 1954
ผอ.สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ" 22 ตุลาคม 2558 1953
ผอ.สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การสร้างธรรมภิบาลเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต" 22 ตุลาคม 2558 1952
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 ตุลาคม 2558 1947
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมจัดทำร่างแผนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 16 ตุลาคม 2558 1946
ผอ.ปปท. เขต 9 ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์กรณีตรวจยึดการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ บนเกาะหลีเป๊ะ 08 ตุลาคม 2558 1923
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท.เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามกีฬาสนามกีฬาระดับอำเภอและระดับตำบลของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 08 ตุลาคม 2558 1922
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการงาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด” 06 ตุลาคม 2558 1915
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบายนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ซึ่งมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 02 ตุลาคม 2558 1914
เจ้าหน้าที่ปปท.เขต 4 ร่วมกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ ระดับตำบล ณ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 25 กันยายน 2558 1906
สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 25 กันยายน 2558 1905
สำนักงาน ปปท.เขต 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4/2558 25 กันยายน 2558 1904
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานสำคัญของ ศอตช. และสำนักงาน ป.ป.ท. ผ่านนิทรรศการเคลื่อนที่ 23 กันยายน 2558 1901
สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2558 1900
สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาการจัดทำหลักสูตร "การป้องกันการทุจริต-โตไปไม่โกง" 23 กันยายน 2558 1899
สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดชุมพร 23 กันยายน 2558 1898
ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับนักเรียนนายสิบตำรวจ 23 กันยายน 2558 1897
สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมประชุม ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช 23 กันยายน 2558 1896
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นการก่อสร้างถนนอัยเยอร์เบอร์จัง ซอย 3 ชุมชนคชฤทธิ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 23 กันยายน 2558 1895
สำนักงาน ปปท. เขต 4 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การทุจริตในราชการไทย และกรณีศึกษา” โครงการ ร่วมใจคนไทย ต้องไม่โกง 22 กันยายน 2558 1894
สำนักงาน ปปท. เขต 4 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวโน้ม/รูปแบบการทุจริตในระบบราชการ” โครงการ เติมพลังชีวิต ปลุกจิตสำนึกคนดี สู่วิถีคนเก่ง โดย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 22 กันยายน 2558 1893
สำนักงาน ปปท. เขต 2 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 16 กันยายน 2558 1888
สำนักงาน ปปท. เขต ๖ ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตัวอย่างกรณีความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริต" ณ ห้องประชุมประธานกาญจนลัย ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก ๖๐ ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร 15 กันยายน 2558 1887
สำนักงาน ปปท. เขต ๖ เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมภาค ๖ 15 กันยายน 2558 1886
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘ 14 กันยายน 2558 1884
ผู้แทนสำนักงาน ปปท.เขต 4 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม 14 กันยายน 2558 1883
สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "หลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" 14 กันยายน 2558 1882
สำนักงาน ปปท.เขต 4 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 14 กันยายน 2558 1879
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2558 11 กันยายน 2558 1878
สำนักงาน ปปท.เขต 4 ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาชีพคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กและเยาวชน และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจการกระทรวงยุติธรรม 09 กันยายน 2558 1877
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างคู่มือประชาชน หัวข้อ "ช่องทางติดต่อหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ในจังหวัดสงขลา " ครั้งที่ 2 09 กันยายน 2558 1876
สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ" ประจำปี 2558 09 กันยายน 2558 1875
สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมโครงการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดชุมพร 08 กันยายน 2558 1872
สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 08 กันยายน 2558 1871
สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 08 กันยายน 2558 1870
สำนักงาน ปปท.เขต ๖ ร่วมกับสภาหอการค้าและหอการค้า ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ ร่วมกันรวมพลังต่อต้านการทุจริตภายใต้กิจกรรม "Active Citizen" 07 กันยายน 2558 1867
สำนักงาน ปปท. เขต 3 ร่วมรวมพลังเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2558 “ACTIVE CITIZEN...วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ” 07 กันยายน 2558 1866
สำนักงาน ปปท. เขต 9ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 04 กันยายน 2558 1865
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนกันยายน 2558 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 03 กันยายน 2558 1864
สำนักงาน ปปท.เขตพื้นที่ 4 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนกันยายน 2558 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference system) 03 กันยายน 2558 1861
สำนักงาน ปปท.เขตพื้นที่ 8 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) 03 กันยายน 2558 1860
สำนักงาน ปปท.เขตพื้นที่ 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2558 03 กันยายน 2558 1859
สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 เข้าร่วมเป็นวิทยากร "การอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"โรงเรียนสุจริต"" 03 กันยายน 2558 1858
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ประชาสัมพันธ์ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและ เสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม” 01 กันยายน 2558 1843
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างคู่มือประชาชน หัวข้อ “ช่องทางติดต่อหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ในจังหวัดสงขลา” 27 สิงหาคม 2558 1827
สำนักงาน ปปท.เขต 4 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ดรีมอิสาน-อนาคตภาคอีสานกับการเข้ากระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมครั้งที่ 6 จังหวัดขอนแก่น 19 สิงหาคม 2558 1805
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ" จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา 19 สิงหาคม 2558 1803
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมโครงการประสานความร่วมมือในการอำนวยความยุติธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนตามแนวชายแดน 17 สิงหาคม 2558 1801
ผู้แทน สำนักงาน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปท. เขต 8 14 สิงหาคม 2558 1799
สำนักงาน ปปท. เขต 3 จัดนิทรรศการโครงการเครือข่ายยุวชนยุติธรรมชุมชนโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 14 สิงหาคม 2558 1798
สำนักงาน ปปท. เขต 4 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริตที่พบบ่อยในวงการสาธารณสุข” จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 7 โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 14 สิงหาคม 2558 1797
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ “83 พรรษา” 13 สิงหาคม 2558 1796
สำนักงาน ปปท. เขต 9 จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 11 สิงหาคม 2558 1792
สำนักงาน ปปท. เขต 4 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์กร ตามแนวทางของ ปปท.” โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านการป้องกันการทุจริต โดย สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ 06 สิงหาคม 2558 1788
สำนักงาน ปปท. เขต 4 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ วิชา การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 148 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 07 สิงหาคม 2558 1786
สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันรพี ประจำปี 2558" 07 สิงหาคม 2558 1785
สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชมและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 06 สิงหาคม 2558 1784
สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2558 05 สิงหาคม 2558 1783
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง (ก.ธ.จ.ตรัง) ครั้งที่ 3/2558 06 สิงหาคม 2558 1782
สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2558 04 สิงหาคม 2558 1779
สำนักงาน ปปท. เขต 3 เข้าร่วมประชุมการประสานการปฏิบัติงานหน่วยงานพันธมิตร ครั้งที่ 3/2558 04 สิงหาคม 2558 1778
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ “ 63 พรรษามหาวชิราลงกรณ ” 03 สิงหาคม 2558 1773
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2558 01 สิงหาคม 2558 1772
สำนักงาน ปปท.เขต 4 ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจท่องเที่ยว ภาค 4 และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาค 4 จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 29 กรกฎาคม 2558 1768
สำนักงาน ปปท. เขต 4 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์การทุจริตในปัจจุบันและพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” โครงการเยาวชนคนขอนแก่น หัวใจสีขาว ต้านภัยยาเสพติด โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 28 กรกฎาคม 2558 1767
สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจาราณาพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ 28 กรกฎาคม 2558 1766
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 22 กรกฎาคม 2558 1762
สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ"การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" 22 กรกฎาคม 2558 1761
สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมการประชุมการประสานความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงาน ป.ป.ช. 20 กรกฎาคม 2558 1760
ผู้แทน สำนักงาน ปปท. เขต 8 บรรยายเรื่องการดำเนินการตามแบบ ITA 20 กรกฎาคม 2558 1757
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปกรณีการบุกรุกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 15 กรกฎาคม 2558 1756
สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3 14 กรกฎาคม 2558 1753
สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้ารับการอบรมให้ความรู้กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดวีธีพิจารณาคดียาเสพติด และกฎหมายส่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค‬ 14 กรกฎาคม 2558 1752
สำนักงาน ป.ป.ท.เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 13 กรกฎาคม 2558 1751
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชุนตำบลนำร่องและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดสงขลา 09 กรกฎาคม 2558 1749
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมสัมมนาประชาคมข่าวหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ภาค 9 03 กรกฎาคม 2558 1746
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมกิจกรรม CG DAY 2015 การกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี (CG) นำไปสู่องค์กรที่โปร่งใส ไร้ทุจริต ณ การเคหะแห่งชาติ 01 กรกฎาคม 2558 1742
สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้ารับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (พันโท เอนก ยมจินดา) 01 กรกฎาคม 2558 1739
สำนักงาน ปปท. เขต 3 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่ ภาค 3” จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาค 3 (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 18 มิถุนายน 2558 1728
สำนักงาน ปปท. เขต 8 ส่งผู้แทนเข้าร่วมกีฬาในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558 14 มิถุนายน 2558 1726
ผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปส.) 16 มิถุนายน 2558 1724
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 16 มิถุนายน 2558 1723
คณะผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) : AIT เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 15 มิถุนายน 2558 1722
สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การกำกับดูแลการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ และการสอบสวนคดีจัดชื้อจัดจ้าง” 15 มิถุนายน 2558 1720
ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มาติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสำนักงาน ปปท.เขต ๒ 15 มิถุนายน 2558 1719
สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ภาคใต้) 10 มิถุนายน 2558 1715
สำนักงาน ปปท.เขต 4 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 11 มิถุนายน 2558 1714
สำนักงาน ปปท. เขต 4 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “นิยามและลักษณะความผิดที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน” โครงการหมาเฝ้าบ้าน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 10 มิถุนายน 2558 1713
สำนักงาน ปปท.เขต 4 เข้าร่วมโครงการ “เรารักขอนแก่น” ณ เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 11 มิถุนายน 2558 1711
สำนักงาน ปปท. เขต 4 ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 09 มิถุนายน 2558 1708
สำนักงาน ปปท. เขต 3 เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” 08 มิถุนายน 2558 1707
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 04 มิถุนายน 2558 1706
สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การสืบพยานคดีอาญาในชั้นพิจารณาคดีของศาล การผัดฟ้อง ฝากขัง และการขอหมายจับ” 04 มิถุนายน 2558 1705
สำนักงาน ปปท. เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 25 พฤษภาคม 2558 1698
สำนักงาน ปปท. เขต 4 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ วิชา การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 145 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 25 พฤษภาคม 2558 1697
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา (นอกรอบ) ครั้งที่ 1/2558 21 พฤษภาคม 2558 1695
สำนักงาน ปปท. เขต ๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 12 พฤษภาคม 2558 1687
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2558 28 เมษายน 2558 1681
สำนักงาน ปปท. เขต ๖ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอบสวน ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๖ 27 เมษายน 2558 1678
สำนักงาน ปปท. เขต 9 จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผอ.ปปท. เขต 9 เนื่องในประเพณีสงกรานต์ของไทย พ.ศ. 2558 10 เมษายน 2558 1670
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “บูรณาการหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม” จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 09 เมษายน 2558 1669
สำนักงาน ปปท. เขต 3 ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนา ณ เทศบาลตำบลสีมามงคล จังหวัดนครราชสีมา 01 เมษายน 2558 1662
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง (ระดับจังหวัด) นอกรอบ ครั้งที่ 3/2558 27 มีนาคม 2558 1657
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 25 มีนาคม 2558 1654
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายการตรวจราชการตามแผนการการตรวจราชการปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบที่ 1) 20 มีนาคม 2558 1651
ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปท. เขต 4 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ วิชา การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 19 มีนาคม 2558 1650
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สายใยครอบครัว 18 มีนาคม 2558 1643
สำนักงาน ปปท. เขต 5 ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนา “การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริต แก่บุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดแพร่” 17 มีนาคม 2558 1641
สำนักงาน ปปท. เขต 5 ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาโครงการ “ลำพูนโปร่งใส ร่วมใจใสสะอาด” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการป้องกันการทุจริตของจังหวัดลำพูน 17 มีนาคม 2558 1640
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน (คยช.) 13 มีนาคม 2558 1636
สำนักงาน ปปท. เขต ๖ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหัวข้อ 13 มีนาคม 2558 1634
สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการ “ ค่ายพิชิตใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1” 11 มีนาคม 2558 1630
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการข่าวและการปราบปรามยาเสพติดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 2/2558 10 มีนาคม 2558 1628
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 และพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 06 มีนาคม 2558 1623
สำนักงาน ปปท.เขต 5 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ พื้นที่ภาคเหนือ 26 กุมภาพันธ์ 2558 1607
สำนักงาน ปปท.เขต 5 เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 1601
สำนักงาน ปปท.เขต 3 เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย เรื่อง ธรรมภิบาลภาครัฐในการอบรม "เครือข่ายภาครัฐต่อต้านทุจริต" 25 กุมภาพันธ์ 2558 1596
สำนักงาน ปปท.เขต 9 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายภูมิบุตรา” โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 24 กุมภาพันธ์ 2558 1594
สำนักงาน ปปท.เขต 9 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชั่น” 23 กุมภาพันธ์ 2558 1590
สำนักงาน ปปท.เขต 9 เข้าร่วมการประชุมกลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ครั้งที่ 3/2558 23 กุมภาพันธ์ 2558 1589
สำนักงาน ปปท.เขต 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2558 23 กุมภาพันธ์ 2558 1588
ระวังภัยเกี่ยวกับอีเมลหลอกลวง (Phishing) ที่มุ่งโจมตีหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2558 1580
สำนักงาน ปปท.เขต 9 จัดโครงการส่งเสริมการประสานงานหน่วยงานในภาครัฐในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 16 กุมภาพันธ์ 2558 1578
สำนักงาน ปปท.เขต 3 ได้ประชุม (สภากาแฟ) ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน 4 ฝ่าย 10 กุมภาพันธ์ 2558 1563
สำนักงาน ปปท.เขต 4 ร่วมจัดบูธนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน “โครงการสัมมนาแจ้งเตือนภัยไม่ให้ตก เป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 ให้กับประชาชน” 06 กุมภาพันธ์ 2558 1553
สำนักงาน ปปท.เขต 5 ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานด้านคอร์รัปชั่นของภาคประชาชนครั้งที่ 3 ภาคเหนือ เรื่อง “การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชั่น” 28 มกราคม 2558 1542
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงาน ป.ป.ท. 19 มกราคม 2558 1533
ผู้อำนวยการ ปปท. เขต 4 รับมอบของที่ระลึกจากผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 13 มกราคม 2558 1531
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องใน รัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช 2557 07 มกราคม 2558 1528

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.1248 seconds

Valid CSS! web counter web counter