สื่อเอกสารเผยแพร่


ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2015-03-18 30806

 

 1. เอกสารบรรยาย "กฎหมาย ป.ป.ท.ในหลักสูตรพัฒนานักกฎหมายภาครัฐมหาชน"
   เอกสารบรรยายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย นายนพดล เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 สำนักงาน ป.ป.ท.
  เอกสารประกอบ

 2. เอกสารบรรยาย "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย นายนพดล เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 สำนักงาน ป.ป.ท.
  เอกสารประกอบ

 3. เอกสารบรรยายโครงการฝึกอบรม หลักสูตรสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2557
  นายนพดล เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายโครงการฝึกอบรม หลักสูตรสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2557
  เอกสารประกอบ

 4. เอกสารประกอบการติดสินบนเป็นความผิดทางอาญาในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (The Criminalisation of Bribery in Asia and the Pacific)
  ปก
  เอกสารแปล

 5. เอกสารบรรยายการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
  การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
  เอกสารประกอบ

 6. เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ของสำนักคุ้มครองและป้องกัน
  เอกสารประกอบ

 7. เอกสารประกอบการบรรยาย หยุดคอร์รัปชั่นเพื่อพัฒนาประเทศชาติ ณ โรงเรียนมัธยมนายโรง กรุงเทพมหานคร โดย นายนพดล เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑
  เอกสารประกอบ

 8. เอกสารประกอบการบรรยาย กลไกการควบคุมและตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐ ณ วิทยาลัยการปกครอง โดย นายนพดล เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑
  เอกสารประกอบ

 9. ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการในแต่ละกระบวนงานไต่สวนข้อเท็จจริง (ที่อยู่รอบระยะเวลามาตรฐาน ของ แต่ละสำนวนคดี) สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔
  เอกสารประกอบ

 10. การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  ข้อมูลบัญชีสรุป

 11. งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่
  เอกสารประกอบ


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0270 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!