ลำดับคะแนนและดัชนีการรับรู้การทุจริต

2021       2020       2019       2018       2017