ป.ป.ท. ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สู่การบูรณาการทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐร่วมกัน

  • วันนี้ (วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน ประกอบด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. ณ ห้องไฮเดรนเยีย ชั้น 6 โรงแรมทีเค พาเลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

  • สำนักงาน ป.ป.ท. โดย กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้เกิดการป้องกันและปราบปรามได้อย่างรอบด้าน ยั่งยืน และมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เกิดความต่อเนื่องและสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มบทบาทให้กับภาคประชาสังคมให้เป็นแนวร่วมในการต่อสู้และไม่เพิกเฉยกับการทุจริต ตลอดจนเป็นการบูรณาการการทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐร่วมกันระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. และเครือข่ายภาคประชาสังคม

  • ทั้งนี้ ภายใต้โครงการฯ จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายป้องกันการทุจริตและบทบาทของภาคประชาสังคม ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งมีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น “สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสาธารณะและสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม”