เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย

 

คณะกรรมการ

 

นายพีรพล พิชยวัฒน์

นายชาติชาย สุทธิกลม

นายพิทยา บุญชู

พลเอก จิระ โกมุทพงศ์

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์

นายวรวิทย์ สุขบุญ

           

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter