no gift policy
20 มกราคม 2565 19393

 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 • ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญฯ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 • Announcement of PACC Subject : Policy of not accepting neither gifts nor profis (No Gift Policy) Fiscal year 2024
 • เเนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ "การประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • การประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY
 • สำนักงาน ป.ป.ท. รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมป้องกันและปราบการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง เจตจำนงสุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Plicy)
 • ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566

 •  

  Copyright © 2018

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  Page rendered in 0.0468 seconds

  Valid CSS! web counter web counter