สื่อเอกสารเผยแพร่


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA) สำนักงาน ป.ป.ท.

2022-04-29 11126

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ป.ป.ท.
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
           เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

  ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

- แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

ข้อมูล O1

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด

- แสดงข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

ข้อมูล O2

O3

อำนาจหน้าที่

แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูล O3

ข้อมูล O3_2

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล O4

O5

ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย

- ที่อยู่หน่วยงาน

- หมายเลขโทรศัพท์

- หมายเลขโทรสาร

- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

- แผนที่ตั้งหน่วยงาน  

ข้อมูล O5

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ข้อมูล O6

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล O7

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

O8

Q&A

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้  และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้  โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Webboard, กล่องข้อความถาม-ตอบ Messenger Live Chat, กล่องข้อความ เป็นต้น

- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไชต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูล O8

O9

Social Network

- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไชต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูล O9 เครือข่ายสังคมออนไลน์

ข้อมูล O9 facebook

ข้อมูล O9 Twitter

ข้อมูล O9 Instagram

ข้อมูล O9 youtube

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 แผนการดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล O10

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ O10

- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล O11 การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) สำนักงาน ป.ป.ท.

ข้อมูล O11 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) สำนักงาน ป.ป.ท.

 

O12

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ข้อมูล O12 การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ท.

ข้อมูล O12 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ท.

 

 

 การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

ข้อมูล O13 คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูล O13 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องมาตรการคุ้มครองพยานเบื้องต้น

ข้อมูล O13 คู่มือการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของสำนักงาน ป.ป.ท.

 

 การให้บริการ (หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน)

O14

คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ

- แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย บริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร

ข้อมูล O14

ข้อมูล O14-2

ข้อมูล O14-3

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล O15

O16

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ข้อมูล O16

O17

E – Service

- แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูล O17-1

ข้อมูล O17-2

ข้อมูล O17-3

ข้อมูล O17-4

ข้อมูล O17-5

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล O18

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล O19

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ข้อมูล O20

 

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

- แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล O22

ข้อมูล O22 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (กรณีต่ำกว่า 5,000 บาท)

ข้อมูล O22 ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2565)

O23

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล O23

ข้อมูล O23 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 วันที่ลงประกาศ 2 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูล O23 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 วันที่ลงประกาศ 3 ธันวาคม 2564

ข้อมูล O23 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 วันที่ลงประกาศ 10 มกราคม 2565

ข้อมูล O23 ประจำเดือน มกราคม 2565 วันที่ลงประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูล O23 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ลงประกาศ 4 มีนาคม 2565

ข้อมูล O23 ประจำเดือน มีนาคม 2565 วันที่ลงประกาศ 1 เมษายน 2565

O24

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียด ประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ข้อมูล O24

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2) แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

ข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยัง
ใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

- การพัฒนาบุคลากร

- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

1) หลักเกณฑ์การสรรหา เลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

- ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินบุคคล สำหรับการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

- ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

2) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

- ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเงื่อนไขการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงาน ป.ป.ท.

- ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ท.

3) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ

- ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ท.

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น ประจำปี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น ประจำปี 2๕๖4


หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อส่งเข้ารับการศึกษาอบรมกับหน่วยงานภายนอก

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564

- พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ

ข้อมูล O29

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูล O30

ข้อมูล O30_2

 

 

O31

ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล O31

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูล O32

O33

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล O33

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
        เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)***

- แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)

- ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

ข้อมูล O34

ข้อมูล O34_2

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

- เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล O35

ข้อมูล O35_2

ข้อมูล O35_3

 

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล O36

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

 

ข้อมูล O37

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเองเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อมูล O38 สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูล O38 สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ "คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท." ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์และขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ข้อมูล O38 สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ข้อมูล O38 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

ข้อมูล O38 จรรยาข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท.

ข้อมูล O38 วัฒนธรรมองค์กร

ข้อมูล O38 ร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ พ.ศ. 2565-2570

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล O39 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O40

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O39

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2565

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ข้อมูล O41 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อมูล O41 รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

ข้อมูล O42 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ท.

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล O43 การดำเนินงานมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0530 seconds

Valid CSS! web counter web counter