สื่อเอกสารเผยแพร่


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA) สำนักงาน ป.ป.ท.

2022-04-29 14015

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ป.ป.ท.
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
           เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

  ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

ข้อมูลo1

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

 • ผู้บริหารสูงสุด
 • รองผู้บริหารสูงสุด

- แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ตำแหน่ง
 • รูปถ่าย
 • ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลo2

O3 อำนาจหน้าที่ - แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
* ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
ข้อมูลo3_1
ข้อมูลo3_2
ข้อมูลo3_3
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(2) เป้าหมาย (3) ตัวชี้วัด
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลo4

O5 ข้อมูลการติดต่อ - แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
 1. ที่อยู่หน่วยงาน
 2. หมายเลขโทรศัพท์
 3. E-mail
 4. แผนที่ตั้ง
ข้อมูลo5
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ข้อมูลo6_1
ข้อมูลo6_2
ข้อมูลo6_3
ข้อมูลo6_4
ข้อมูลo6_5

 การประชาสัมพันธ์

 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
* เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลo7_1
ข้อมูลo7_2

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

O8 Q&A แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot ข้อมูลo8
O9 Social Network แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram ข้อมูลo9_1
ข้อมูลo9_2
ข้อมูลo9_3
ข้อมูลo9_4

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 การดำเนินงาน

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน ข้อมูลo10
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 1. แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  • โครงการหรือกิจกรรม
  • งบประมาณที่ใช้
  • ระยะเวลาในการดำเนินการ
 3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลo11_1
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) สำนักงาน ป.ป.ท. ข้อมูลo12_1
ข้อมูลo12_2
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข้อมูลo13_1
ข้อมูลo13_2
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
 1. เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
 2. สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
 3. กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
* จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
ข้อมูลo14_1
ข้อมูลo14_2
ข้อมูลo14_3

 การให้บริการ (หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน)

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
 1. บริการหรือภารกิจใด
 2. กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
* หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
ข้อมูลo15_1
ข้อมูลo15_2
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลo16
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ข้อมูลo17
O18 E-Service - E-Service ข้อมูลo18_1
ข้อมูลo18_2
ข้อมูลo18_3
ข้อมูลo18_4
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
- * กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
ข้อมูลO19
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุงบประมาณประจำปี - แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลo20_1
ข้อมูลo20_2
ข้อมูลo20_3
ข้อมูลo20_4
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง
- รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
* กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
ข้อมูลo21
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
 • (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
 • (3) ปัญหา/อุปสรรค
 • (4) ข้อเสนอแนะ
* เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ข้อมูลo22

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงานเป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลo23_1
ข้อมูลo23_2
O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ O23
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลo24
O25 - แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(3) การพัฒนาบุคลากร
(4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
ข้อมูลo25
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ข้อมูลo26

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบระยะเวลาดำเนินการ
ข้อมูลo27
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ข้อมูลo28
O29 ข้อมูลเชิงสถิติ - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
* กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลo29
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลo30

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
        เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ
(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ การประเมินความเสี่ยง เพื่อการป้องกันการทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลo31_1
ข้อมูลo31_2
ข้อมูลo31_3
ข้อมูลo31_4
ข้อมูลo31_5
O32 การสร้างวัฒนธรรม แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลo32_1
ข้อมูลo32_2
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566 ข้อมูลo33
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
* เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลo34
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O34 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 ข้อมูลo35
แผนป้องกันการทุจริต
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณ*
(3) ช่วงเวลาดำเนินการ
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
* กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
ข้อมูลo36
O37 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน - แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O36
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลo37
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 1. แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
  1. ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
  2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  3. ปัญหา/อุปสรรค
  4. ข้อเสนอแนะ
 3. เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ข้อมูลo38

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 1. แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2. แสดงข้อกำหนดจริยธรรม (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 3. * กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง
ข้อมูลo39_1
ข้อมูลo39_2
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม - แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
 1. การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
 2. การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
 3. การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลo40_1
ข้อมูลo40_2
ข้อมูลo40_3
O41* การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 1. แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
 2. แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
 3. เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลo41
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 1. แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
 2. มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
  1. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
  2. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน
 3. มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
  1. การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  2. การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
  3. การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
ข้อมูลo42
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 1. แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 2. แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลo43

 

 


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter