เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

วิสัยทัศน์
         “ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการการป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
 
พันธกิจ
         1. ส่งเสริมและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐเชิรุกแบบบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนรวมตัวกันฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ
         2. กำกับ ขับเคลื่อน และยกระดับการดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรวดเร็ว จริงจัง     
         3. บูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากระบบราชการ
   
         4. บริหารจัดการคดีทุจริตด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
    
         5. เสริมสร้างสมรรถะองค์กรและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ
  
 
ค่านิยมร่วม PACC : (Office of Public Sector Anti-Corruption Commission)
         ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา สามัคคี มืออาชีพ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตสำนึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการทำงานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0624 seconds

Valid CSS! web counter web counter