เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

วิสัยทัศน์
         “องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต”
 
พันธกิจ
         1. ปลูกฝัง และสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วนให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะ ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับซ้อนและรับผิดชอบต่อส่วนรวม    
         2. ขับเคลื่อนธรรมภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง     
         3. สร้างมาตรการและบูรณาการการป้องกันการทุจริตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   
         4. พัฒนาระบบการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้     
         5. บูรณาการบริหารจัดการคดีทุจริตโดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบดิจิทัลกับองค์กรตรวจสอบอื่น   
         6. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพ     
 
ค่านิยมร่วม PACC : (Office of Public Sector Anti-Corruption Commission)
         ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา สามัคคี มืออาชีพ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตสำนึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการทำงานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter