ราคากลาง สำนักงาน ป.ป.ท.
หัวข้อ เมื่อวันที่ View
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท๊บเล็ต (IPAD) สำนักงาน ป.ป.ท. (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิถุนายน 2567 7 10995
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มิถุนายน 2567 24 10967
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิสเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำกับติดตามระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานภาครัฐ ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 06 มิถุนายน 2567 37 10966
ประกาศ สำนักงาน ปปปท.เขต 4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซีฯ จำนวน 1 คัน 14 พฤษภาคม 2567 54 10846
ประกาศ สำนักงาน ปปปท.เขต 6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซีฯ จำนวน 1 คัน 13 พฤษภาคม 2567 80 10834
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท๊บเล็ต (IPAD) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 พฤษภาคม 2567 80 10826
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 พฤษภาคม 2567 79 10821
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 พฤษภาคม 2567 77 10818
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน เช่าอาคารสำนักงานเพื่อเป็นที่ทำการของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะเวลา 4 เดือน) 07 พฤษภาคม 2567 93 10816
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง จ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 4 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พฤษภาคม 2567 89 10808
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซีฯ จำนวน 1 คัน ของสำนักงาน ปปท. เขต 3 01 พฤษภาคม 2567 92 10804
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง จ้างพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 4 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2567 69 10799
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 15 กันยายน 2566 110 10730
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 15 กันยายน 2566 110 10729
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการ (CPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 30 มกราคม 2567 116 10728
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการ CPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่2) 25 มีนาคม 2567 143 10727
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15 กันยายน 2566 120 10726
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 28 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 28 ตุลาคม 2565 644 9344
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานเช่าอาคารสำนักงานเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงาน ปปท. เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 07 กันยายน 2565 753 9191
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 28 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ตุลาคม 2564 1200 5846
ประกาศ สำนักงานป.ป.ท. เขต ๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ของสำนักงานป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2564 1120 5799
ประกาศ สำนักงานป.ป.ท. เขต ๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2564 1322 5798
ราคากลางเช่าอาคารสำนักงานเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..๒๕๖๕ 16 กันยายน 2564 1189 5797
ประกาศ สำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 09 กันยายน 2564 1129 5711
ประกาศ สำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ของสำนักงานป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 09 กันยายน 2564 1076 5703
ประกาศ สำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 09 กันยายน 2564 1077 5701
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบของ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) + เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2564 1046 5490
ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๙ 22 มีนาคม 2564 1007 5415
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 16 ธันวาคม 2563 948 5180
ขอบเขตคุณลักษณะของงาน (TOR) โครงการจัดหา-ติดตั้งระบบไฟฟ้าและจุดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) ภายในองค์กรของอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคา และผังไดอะแกรม 14 ธันวาคม 2563 1002 5167
ตารางแสดงวงเงินลบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 28 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 พฤศจิกายน 2563 1012 5070
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิ่งหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 30 กันยายน 2563 1266 5028
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิไขงานก่อสร้าง 30 กันยายน 2563 993 5027
ประกาศราคากลาง งานเช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ปปท. เขต 3 24 กันยายน 2563 1299 4996
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สำนักงานป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 ราย 15 กันยายน 2563 1041 4929
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10 กันยายน 2563 1116 4908
ประกาศราคากลาง งานเช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ปปท. เขต 3 09 กันยายน 2563 1035 4895
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 29 พฤษภาคม 2563 1912 4627
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงาน ปปท. เขต 5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ปปท. เขต 5 05 พฤษภาคม 2563 2105 4594
โครงการ จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ปปท. เขต 5 16 เมษายน 2563 1349 4571
โครงการ จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงาน ปปท. เขต 5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ปปท. เขต 5 03 เมษายน 2563 1393 4545
ปร.4 5 6 โครงการ จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ดิน (ระบบ Underground) สำนักงาน ปปท. เขต 5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ปปท. เขต 5 02 เมษายน 2563 1441 4540
ตารางแสดงวงเงินงบปรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ดิน (ระบบ Underground) สำนักงาน ปปท. เขต 5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ปปท. เขต 5 02 เมษายน 2563 1367 4539
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 20 มีนาคม 2563 1414 4514
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ 20 มีนาคม 2563 1452 4513
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 1459 4115
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563 จำนวน 10 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 1669 4114
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 1499 4113
ราคากลาง โครงการเเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ จำนวน 4 คัน พร้อมคนขับรถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 25 พฤษภาคม 2560 3314 2270
ราคากลาง เรื่อง โครงการเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ จำนวน 4 คันพร้อมคนขับรถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2559 3359 2249
ราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ครั้งที่ 2 13 พฤษภาคม 2558 3399 2237
ราคากลางการจ้างหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ที่ทำการสำนักงาน ปปท. เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 01 พฤษภาคม 2559 3450 1989
ราคากลาง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) 17 พฤศจิกายน 2558 3242 1973
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างทำโครงการระบบข้อมูลข่าวกรองวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริต 20 ตุลาคม 2558 3143 1949
ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีสอบราคา 07 ตุลาคม 2558 3199 1920
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีสอบราคา 30 กันยายน 2558 3163 1911
ราคากลาง ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กันยายน 2558 3258 1880
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างงานโครงการจ้างเหมาเพื่อปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องสมุด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 สิงหาคม 2558 3487 1777
ราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรังปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6 จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 24 กรกฎาคม 2558 3291 1765
ราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคา 15 พฤษภาคม 2558 3877 1691
ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) 16 มีนาคม 2558 4160 1639
ราคากลางการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 03 มีนาคม 2558 3403 1611
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 โดยวิธีสอบราคา 19 กุมภาพันธ์ 2558 3619 1585
ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 1 จำนวน 2 ราย โดยวิธีสอบราคา 12 กุมภาพันธ์ 2558 3532 1573
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2558 09 กุมภาพันธ์ 2558 5618 1558
ราคากลาง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 ประเภท โดยวิธีสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 2) 20 มกราคม 2558 3673 1538
ราคากลาง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 ประเภท โดยวิธีสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2558 24 ธันวาคม 2557 3762 1512
ราคากลาง จ้างทำโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 12 ธันวาคม 2557 3441 1430
ราคากลาง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 08 ธันวาคม 2557 3421 1410
ราคากลาง การสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน 26 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีสอบราคา 02 ธันวาคม 2557 3359 1399
ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 พฤศจิกายน 2557 3659 1383
ราคากลาง การจ้างผลิตและลงโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์คณะกรรมการ ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ท. ทางนิตยสารรายสัปดาห์ขนาดคอลัมภ์ไม่น้อยกว่า 10 x 12 นิ้ว ภาพสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีสอบราคา 19 พฤศจิกายน 2557 3402 1365
ราคากลาง โครงการเช่าระบบวงจรโทรศัพท์ภายใน และค่าบำรุงรักษา จำนวน 90 เลขหมาย 17 พฤศจิกายน 2557 3252 1359
ราคากลาง จ้างปรับปรุงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคา 13 พฤศจิกายน 2557 3445 1353
ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 พฤศจิกายน 2557 3252 1337
ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 พฤศจิกายน 2557 3420 1334
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีสอบราคา 07 พฤศจิกายน 2557 3449 1324
การสอบราคาซื้้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบบประมาณ 2557 โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) 28 ตุลาคม 2557 3300 1280
การสอบราคาซื้้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบบประมาณ 2557 โดยวิธีสอบราคา 24 กันยายน 2557 3423 1231
ราคากลาง ประกวดราคาซื้อ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ War-room System จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 17 กันยายน 2557 3487 1215
ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีสอบราคา 17 กันยายน 2557 3229 1214
ราคากลาง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2558 17 กันยายน 2557 3271 1213
ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องยิงบาร์โค๊ดพร้อมระบบ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา 17 กันยายน 2557 3440 1212
ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 ราย ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีสอบราคา 17 กันยายน 2557 3404 1211
ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 ราย ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยวิธีกรณีพิเศษ 17 กันยายน 2557 3281 1210
ตารางราคากลางเช่าพื้นที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 (ห้องหมายเลข 19,31 และ 32) , ชั้น 14 ชั้น 28 ชั้น 30 ชั้น 31 ชั้น 38 และชั้น 12A เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยวิธีตกลงราคา 17 กันยายน 2557 3553 1209
ราคากลาง สำนักงาน ป.ป.ท. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ War-room System จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 18 สิงหาคม 2557 3345 1156
ราคากลาง สำนักงาน ป.ป.ท. โครงการจัดจ้างระบบฐานข้อมูล (Database /center) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 08 สิงหาคม 2557 3476 1145
ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคา 30 กรกฎาคม 2557 3655 1129
ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคา 29 กรกฎาคม 2557 3266 1127
ราคากลาง การจัดซื้อ License สำหรับแผงวงจรสายในแบบอนาล็อก (Analog) เพื่อรองรับเครื่องโทรสาร โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) 22 กรกฎาคม 2557 3114 1115
ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 3) 18 กรกฎาคม 2557 3378 1109
โครงการจัดจ้างระบบฐานข้อมูลกลาง (Database Center) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 กรกฎาคม 2557 3195 1082
ราคากลาง การจัดซื้อ Licence สำหรับแผงวงจรสายในแบบอนาล็อก (Analog) เพื่อรองรับเครื่องโทรสาร โดยวิธีสอบราคา 05 มิถุนายน 2557 3385 1041
ราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจัดจ้างระบบฐานข้อมูลกลาง (Database Center) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02 มิถุนายน 2557 4183 1038
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ พ.ศ. 2556 - 2560 และแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) โดยวิธีคัดเลือก 22 พฤษภาคม 2557 3226 1024
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำนักงาน ป.ป.ช. 15 พฤศจิกายน 2556 3133 851

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter