หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบ แจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1206
17 พฤษภาคม 2560 14248

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566)

22 มีนาคม 2566


สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ใน ศอตช. เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก

21 มีนาคม 2566


สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาบุคคลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

17 มีนาคม 2566


สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมพิจารณาคู่มือและชี้แจงแนวทางการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

17 มีนาคม 2566


สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงาน ฯ พิจารณา Road map ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุน และชาวต่างชาติ ฯ ครั้งที่ 2

16 มีนาคม 2566


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0570 seconds

Valid CSS! web counter web counter