ปปท. เขต 8 ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562 2556

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน ปปท. เขต 8 ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ณ โรงแรม เคปาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน (ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) รวมจำนวน 122 คน โดยมี นายอภินันท์ นาวิกนันทน์ ผอ.ปปท. เขต 8 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับความสำคัญของภาคประชาชนต่อการป้องกันการทุจริต และได้รับเกียรติจาก นายณรัณธรณ์ มันเล็ก
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ บรรยายเกี่ยวกับ “ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ที่ประชาชนควรรู้ เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ” จากการระดมความคิดเห็นของเครือข่ายภาคประชาสังคม พบว่า เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น อย่างเป็นรูปธรรม และมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ในพื้นที่ เครือข่ายฯ และเจ้าหน้าที่ ปปท. เขต 8 จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์ แนวทาง และสิ่งที่คาดหวังในการดำเนินงาน คือ 1. ความชัดเจนในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์ประสานงาน 2. ที่ตั้งศูนย์ประสานในพื้นที่ 3. มีโครงสร้างและองค์ประกอบของศูนย์ฯ 4. มีงบประมาณสนับสนุน 5. มีสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือแรงจูงใจ ให้กับเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงานกับ ป.ป.ท. ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ช่อง 7 HD

16 กรกฎาคม 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาคัดเลือก "เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต" ที่ผ่านการกลั่นกรองระดับพื้นที่

16 กรกฎาคม 2567


เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย

15 กรกฎาคม 2567


การประชุมผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 7/2567 (สัญจร)

11 กรกฎาคม 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 36

11 กรกฎาคม 2567


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter