โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔"
29 ธันวาคม 2563 926

   

      

            เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔" ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิซการ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางวิจิตรา จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ มีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งในส่วนกลางและสำนักงาน ปปท. เขต ให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างในงานพัสดุและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประขุมค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบไต่สวนข้อเท็จจริง และการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ปัญหาอุปสรรค์ในการเบิกจ่าย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ช่อง 7 HD

19 กรกฎาคม 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ One Map ครั้งที่ 2/2567 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000

19 กรกฎาคม 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

18 กรกฎาคม 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นเจ้าภาพรับฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

16 กรกฎาคม 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ช่อง 7 HD

16 กรกฎาคม 2567


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter