โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔"
29 ธันวาคม 2563 802

   

      

            เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔" ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิซการ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางวิจิตรา จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ มีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งในส่วนกลางและสำนักงาน ปปท. เขต ให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างในงานพัสดุและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประขุมค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบไต่สวนข้อเท็จจริง และการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ปัญหาอุปสรรค์ในการเบิกจ่าย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป.ป.ท. จับมือ ม.รังสิต ลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมการจัดการและธรรมาภิบาล ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐแก่นักลงทุนและชาวต่างชาติ

28 กุมภาพันธ์ 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นเจ้าภาพรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

27 กุมภาพันธ์ 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 94 ปี

23 กุมภาพันธ์ 2567


เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมครบรอบวันสถาปนา 50 ปี Independent Commission Against Corruption: ICAC ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

22 กุมภาพันธ์ 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด (International Narcotics and Law Enforcement: INL) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการกับเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

16 กุมภาพันธ์ 2567


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter