บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ต้นแบบ ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
08 สิงหาคม 2555 4108

                                     

พ.ต.อ. ดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ห้อง 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีนายชาติชาย สุทธิกลม รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน และมีผู้บริหารของ 4 หน่วยงาน เป็นผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ประกอบด้วย พ.ต.อ. ดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายสัจจา เขมะจารุ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายไพฑูรย์ สว่างกลม รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                           

 

 รายละเอียด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

18 ตุลาคม 2566


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

23 เมษายน 2557


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

09 เมษายน 2556


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

09 เมษายน 2556


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย

09 เมษายน 2556


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0936 seconds

Valid CSS! web counter web counter