รายชื่อคณะกรรมการ
07 กุมภาพันธ์ 2555 58

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

นายพีรพล พิชยวัฒน์

 

คณะกรรมการ

 

นายชาติชาย สุทธิกลม

นายพิทยา บุญชู

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์

พลเอก จิระ โกมุทพงศ์

พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล

นายนิวัติไชย เกษมมงคล

           

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.9204 seconds

Valid CSS! web counter web counter