สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”
10 มิถุนายน 2558 4682

          เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน ๒๕๕8 เวลา 08.3๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”โดยมีพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) นำโดย นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมงาน 

         ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ จำนวน 16,000 คน ทั่วประเทศ โดยส่วนภูมิภาคร่วมประกาศเจตนารมณ์โดยการประชุมทางไกล (conference) นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เป็นต้น

     

 

 

    

 

     

          

 

 

        

 

         

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter