เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกี่ยวกับการใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
06 กรกฎาคม 2558 4728

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.30 น. นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ง. และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในนามศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบโครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ 9 โครงการ ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

         นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ทำการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการระบบส่องไฟฟ้าสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่ามีการดำเนินการ 9  โครงการ ๆ ละ 50 ต้น ต้นละ 175,000  บาท แต่ละโครงการมีราคาที่ใกล้เคียงกัน เมื่อทำการเปรียบเทียบราคาที่หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนกับราคาที่ สตง. สืบราคาได้ พบว่า มีราคาสูงเกินกว่าความเป็นจริงมาก ต่อเสา 1 ต้น และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จากการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพบว่า มีการจัดซื้อในราคาต้นละ 52,000 บาท เท่านั้น

         โดยมีรายละเอียดการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรปราการ 9 โครงการ พบว่า บางโครงการได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ แต่เนื่องจาก สตง.สมุทรปราการ มีหนังสือทักท้วง ปัจจุบันจึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ บางโครงการยังไม่มีการดำเนินการเนื่องจาก ไม่มีผู้รับจ้างที่เสนอราคาได้ตามที่ สตง. ทักท้วง ซึ่งเมื่อไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้หรือได้ในราคาที่สูงกว่า ราคาที่ สตง. สืบได้ หลาย อบต. จึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินการและได้แจ้งยกเลิกโครงการดังกล่าวแล้ว

         โดยสำนักงาน ป.ป.ท. จะบูรณาการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ง. และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไป 

           

           

           

           

 

 

               

               

              

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter