ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) จัดการประชุม การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
07 สิงหาคม 2558 3368

      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) จัดการประชุมเพื่อพิจารณาองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และงบประมาณ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ ในการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 ( One Map )โดยมี นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการ ศอตช. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พันโทกรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการดำเนินการเพื่อพิจารณา องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และงบประมาณ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ ในการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 ( One Map ) เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลต่อไป

 

                 

                             

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter