การประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
03 กันยายน 2558 4042

     คณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้จัดการประชุมครั้งที่ ๒/๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง ทั้งสิ้น ๓๕ ศูนย์ และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งหมด ๖๗ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้นกว่า ๑๗๐ คน

     การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการและแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้มอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นรองประธาน สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ เป็นเลขานุการ มีความประสงค์ที่จะทราบเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้มีการเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกสำคัญมีบทบาทในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริต

     ที่ประชุมได้มีมติให้ ศปท. เป็นกลไกสนับสนุน ขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขปัญหาการทุจริตร่วมกับ ศอตช. โดยประสานความร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท. ในส่วนของการป้องกัน ให้มีบทบาทในการประสานการขับเคลื่อน กำกับติดตาม รายงานความก้าวหน้า และติดตามประเมินผล ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และหน่วยงานที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ โดยกำหนดให้มีการรายงานต่อ สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี ต่อไป

     ในส่วนของการปราบปราม  ตามที่ ศอตช. กำหนดให้ใช้มาตรการทางวินัยและปกครอง และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เพื่อหยุดยั้งแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในองค์กร จึงให้ ศปท. มีบทบาทในการกำกับติดตาม และประสานผลการดำเนินงาน ตามที่ได้รับการประสานจาก ศอตช. เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) และคณะรัฐมนตรี ตามลำดับ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาทุจริต มีการกำกับติดตามงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ อันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาและการป้องกันปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มีข้อสั่งการให้ ศปท. เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับกระทรวง

     อนึ่ง ในส่วนของผลการสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (CSI) โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งได้สำรวจพบว่า ปัญหาและความรุนแรงของคอร์รัปชันในปัจจุบันลดลง โดยที่ประชุมให้สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศอตช. ประสานแจ้งข้อมูลให้กรมสารนิเทศ ดำเนินการเผยแพร่ในระดับนานาชาติต่อไป

  

  

  

  

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter