การดำเนินการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ กรณี ตรวจสอบการโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอและระดับตำบล กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา งบประมาณรวม ๒๙,๙๒๘ ล้านบาท
08 ตุลาคม 2558 5282

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โดย พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย นายธีรเดช พวงดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนสำนักตรวจเงินแผ่นจังหวัดสิงห์บุรี พ.ต.ท.ธเนตร์ นพคุณ ผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง ๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายระพิณ วารี ผู้แทน สำนักงาน ปปง. คณะเจ้าหน้าที่ และคณะสื่อมวลชน ได้ลงพื้นที่โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ ซึ่งดำเนินการ โดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส

จากการร่วมกันบูรณาการการตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลโดยหน่วยงานของ ศอตช. พบว่า เมื่อปี ๒๕๕๓ ได้มีมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด โดยในส่วนของสนามกีฬาระดับอำเภอและระดับตำบล ให้จัดทำแผนการดำเนินงาน ตลอดจนงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนอแผนการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอและระดับตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ประกอบด้วย แผนการก่อสร้างสนามกีฬาระอำเภอ รวม ๖๙๐ อำเภอ และแผนการก่อสร้างสนามกีฬาระดับตำบล รวม ๑,๑๑๔ ตำบล รวมงบประมาณ ๒๙,๙๒๘ ล้านบาท และได้รับอนุมัติหลักการ แต่คณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดทำแผนการก่อสร้างและแผนการใช้จ่ายเงินตามลำดับความสำคัญและจำเป็น โดยในการดำเนินการโครงการสนามกีฬาดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ ๒๑ โครงการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอและระดับตำบล  ๖๐ โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ ๑,๕๘๔ ล้านบาท
    
จากการตรวจสอบสัญญาตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส  ในส่วนของสัญญาก่อสร้างเลขที่ ก.๑๓/๕๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ วงเงิน ๒๘๘ ล้านบาท พบว่า มีการดำเนินการใน ๑๑ จังหวัด ๑๒ อำเภอ ซึ่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ ของอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เช่น การขยายอายุสัญญาออกไปอีกถึง ๔๐๐ วัน ทั้งที่อ้างว่า เป็นโครงการที่เป็นความต้องการของคนในพื้นที่ที่จะให้มีสนามกีฬา โดยงดค่าปรับซึ่งน่าจะมีมูลค่าสูงกว่าราคาค่าจ้าง 
    
นอกจากนี้ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบยังพบข้อสังเกตและลักษณะทางกายภาพที่ทำให้น่าเชื่อว่า ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว อาจจะมีการกระทำการทุจริตเกิดขึ้น เช่น สนามฟุตบอลไม่ราบเรียบ พื้นลู่วิ่งไม่เรียบพบก้อนหินขนาดใหญ่ และไม่ได้มีลักษณะเป็นลู่วิ่งตามแบบที่กำหนดไว้ รางระบายไม่สามารถใช้งานได้เมื่อฝนตกทำให้มีน้ำท่วมขัง ที่นั่งอัฒจันทร์หลุดร่อน มีรอยแตกร้าวและผนังแตกร้าว เช่น เดียวกับผนังของโรงยิมอเนกประสงค์ ลานกีฬาอเนกประสงค์แผนยางสังเคราะห์ลอกหลุดร่อน เป็นต้น

ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน และคนในพื้นที่ ให้ข้อมูลว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยกรมพลศึกษา ไม่ได้ส่งเงินงบประมาณให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด ซึ่งในระหว่างการก่อสร้างพบความชำรุดบกพร่องและต้องดำเนินการแก้ไขในบางจุดหลายครั้ง แต่ได้มีการดำเนินการตรวจรับแล้วเสร็จ และจะส่งมอบให้หน่วยงานพื้นที่รับไว้ดูแลและใช้ประโยชน์ แต่เมื่อปรากฏพบว่า มีความชำรุดเสียหายในหลายจุด ซึ่งบางแห่งมีลักษณะของความไม่ปลอดภัย ทำให้ในพื้นที่ไม่ต้องการที่จะรับไว้เพราะนอกจากจะทำให้เกิดปัญหามีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าบำรุงรักษา และเสี่ยงกับปลอดภัยของผู้ที่จะมาใช้งาน เนื่องจากไม่ทราบว่า การก่อสร้างมั่นคงแข็งแรง และได้มาตรฐานจริงหรือไม่ 

ทั้งนี้ ในส่วนของ ศอตช. โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ช. สตง. ดีเอสไอ และ ปปง.จะได้ร่วมกันบูรณาการตรวจสอบการดำเนินการโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอและระดับตำบล ในลักษณะเดียวกันนี้ทั่วประเทศ หากพบการทุจริตหรือการกระทำที่เป็นความผิดจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์

  

  

  

  

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter