โครงการปรับปรุงแผนเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (ONE MAP)
22 มกราคม 2559 9627

                เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมอบนโยบายในการดำเนินการ “ปรับปรุงแผนเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (ONE MAP)” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์จากความต้องการของรัฐบาลที่จะดำเนินการจัดการที่ดินของรัฐ ให้มีแนวเขตที่ดินตรงตามที่ประกาศในกฎหมาย แนวเขตที่ดินต้องต่อกันสนิท ไม่ทับซ้อนและไม่มีช่องว่าง และได้รับประโยชน์จากการที่แนวเขตที่ดินของรัฐเป็นแนวเดียวกัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการกำหนดเขตที่ดินของรัฐแต่ละประเภทตามโครงการ One Map จะทำให้กระบวนการพิจารณาพิสูจน์สิทธิในที่ดิน ที่มีข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและสามารถตรวจสอบความถูต้องของแนวเขตได้ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีพิพาท

                      

    

    

    

    

                       

                       

    

    

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : อาสิน สมพงษ์ ,อานนท์ เธียรโชติ

                                            

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter