สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
26 กุมภาพันธ์ 2559 3051

        เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงาน  ป.ป.ท. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน  1 : 4000 (One Map) ครั้งที่ 2/2559 โดยมี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ท.  ชั้น 28 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วย ความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของประธานกรรมการการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) การใช้จ่ายงบประมาณของอนุกรรมการระดับจังหวัด รายงานแผนงาน และผลดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ระดับภาค 1-4 โดยผู้แทนอนุกรรมการ ระดับภาค 1-4 ตามลำดับ
        โดย การประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของทุกภาคส่วน และเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวทางในการปฏิบัติที่เกิดการยอมรับ และถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

                        

    

    

    

    

ที่มา       : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : อาสิน สมพงษ์

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter