สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
29 มีนาคม 2559 6241

    วันนี้ (29 มีนาคม 2559) เวลา 14.00 น. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรต่อต้านการทุจริต  และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต ในส่วนของราชการ และหน่วยงานของรัฐ เพื่อพัฒนาเครือข่าย ประสานความร่วมมือกับองค์ต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง    รวม 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องปันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง ฝ่ายความมั่นคง (กองทัพภาค 1) และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.)

                           

               

               

               

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : อาสิน สมพงษ์

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter