สำนักงาน ป.ป.ท. โดย สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 (สปท.4) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2559
05 เมษายน 2559 3371

     เมื่อวันจันทร์ที่ 4  เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงาน ป.ป.ท. โดย สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 (สปท.4) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2559 โดยมี นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย , ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน , ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสำนักงบประมาณ , ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

                       

 

 

                     

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter