สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
11 พฤษภาคม 2559 3035

                     วันนี้ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงาน  ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน       การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ครั้งที่ 4/2559 โดยมี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ท.  ชั้น 28 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วยรายงานผลดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ต่างๆ และพิจารณาการขับเคลื่อน เร่งรัด  การดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ตามกรอบระยะเวลา และกระบวนงานการดำเนินการ  ของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาเรื่องแล้วเสร็จ โดยในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

              

               

               

ที่มา       : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : อาสิน สมพงษ์

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter